OE-16: Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-16: Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)

วันที่อบรม
14 - 15 ธันวาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา  ก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี  ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล  ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต
 • เพื่อให้มีความเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
 • เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นตอน
 • เพื่อให้ทราบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาจากโรงงานตัวอย่าง

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.ชาญชัย พรศิริรุ่ง

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิตและการจัดสรรผลที่ได้จากการเพิ่มผลผลิต  ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และเทคนิคปฏิบัติที่ได้ผลจริง

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
6,634 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 Online Training

รุ่น 2 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2565

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

 • TPM : แนวคิดและความสำคัญ
 • ชนิดของการบำรุงรักษา
 • การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม(TPM)
 • 12 ขั้นตอน และ 8 เสาหลักในการทำกิจกรรม TPM)
 • ความสูญเสียหลักของเครื่องจักร (6 Big Losses)
 • การวัดประสิทธิผลของ TPM (OEE)
 • เสาหลักการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย (Focus Improvement)
 • กรณีศึกษา และ  Workshop

 

วันที่สอง

 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM)
 • การบำรุงรักษาเชิงวางแผน  (Planned Maintenance : PM)
 •  Workshop “การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • เสาหลักอื่นๆของระบบTPM
 • การวางระบบTPM ในองค์กร
 • สรุป และถาม ตอบ
วิทยากร

ชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles