OE-09: Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-09: Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)

วันที่อบรม
29 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ทุกองค์กร จะต้องมีการดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้ก้าวเดินอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร วิธีการ และจิตสำนึกในการปรับปรุง ที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลผลิต แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตขององค์กร ควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ที่สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ก็ต้องเหมาะสมกับปัญหาและเหมาะสมกับองค์กร จึงจะสามารถสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้

หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้องค์กรได้มีการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความสูญเสียสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงภาพรวมวิธีการวัดการเพิ่มผลผลิต Productivity Measurement
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณา วางแผนและจัดทีมงานในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงที่สำคัญ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวทางการเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งการบูรณาการเครื่องมือการเพิ่มผลผลิตเพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.ณัฎฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิตและการจัดสรรผลที่ได้จากการเพิ่มผลผลิต  ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่ตรงเวลา

 

เหมาะสำหรับ
 • Officer
 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 Online Training

รุ่น 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

 

หัวข้อ

 • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Concept
 • แนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
 • การวัดการเพิ่มผลผลิต Productivity Measurement
 • Workshop I
 • เทคนิคเครื่องมือ (Tool techniques) และกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพที่สำคัญ
 • การเลือกใช้เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมกับองค์กร
 • แนวทางการปรับปรุงเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบ Smart Factory (Industry 4.0)
 • Workshop II
 • สรุป และ ถาม-ตอบ
วิทยากร

ณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิต
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ ด้าน Productivity Improvement, การจัดทำระบบ 5ส, Process Improvement & Service Process Improvement, Standard Cost & Cost of Quality เป็นต้น


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles