OE-04: Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-04: Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)

วันที่อบรม
26 - 27 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ในสภาวะปัจจุบันอุตสาหกรรมทั้งในภาคผลิตและภาคบริการ ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างความผาสุกและคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรด้วยกันทั้งสิ้น

TQM เป็นเส้นทางสู่การบริหารจัดการที่เป็นรากฐานที่จำเป็นสำหรับกาขับเคลื่อนองค์กรเพื่ออนาคต ที่ไม่เพียงแต่ประกันคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น แต่เป็นวิธีการที่จะสร้างความมั่นใจในการบริหารด้านระบบงานต่าง ๆ ขององค์กร และกระบวนการทางธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายในได้อย่างสมบูรณ์

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับองค์กรที่ต้องการจะสร้างคุณภาพให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือของ TQM ไปวางแผนการดำเนินกิจกรรมได้
 • สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการขององค์กรและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้ในอนาคต

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.ชาญชัย พรศิริรุ่ง

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิตและการจัดสรรผลที่ได้จากการเพิ่มผลผลิต  ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และเทคนิคปฏิบัติที่ได้ผลจริง

 

เหมาะสำหรับ

 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
6,634 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 27-28 เมษายน 2565 (Online Training)

รุ่น 2 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2565

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

 • แนะนำสู่ระบบ TQM (TQM Overview)
 • ระบบTQM ตามแนวทาง Kano Model
  • เสาหลักที่1 แนวคิดของระบบ TQM ( Concept : Fact & Data, Next Process, Market-In…)
  • เสาหลักที่ 2 ระบบบริหารของTQM ( Vehicle : Management by Policy, Cross Functional and Daily Management:)
 • Workshop “ การบริหารงานประจำวัน”

 

วันที่สอง

 • ระบบ TQM ตามแนวทาง Kano Model (ต่อ)
  • เสาหลักที่ 3 เครื่องมือและเทคนิค (Tool and Technique : 7 QC Tools, 7 Management Tools) ของ TQM และ “การแก้ปัญหาด้วย QC Story”
 • ขั้นตอนการดำเนินการวางระบบ TQM
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบTQM
 • สรุป และคำถาม

 

วิทยากร

ชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles