WM-17 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

WM-17 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)

วันที่อบรม
11 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวบุคลากรให้สร้างผลงานไม่เป็นไปตามความคาดหวัง อาทิ สภาพแวดล้อม หรือศักยภาพ เป็นต้น เพื่อสามารถหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น โดยผู้เรียนจะเริ่มเรียนรู้จากลักษณะของบุคลากรตามแนวทางของ Meyers-Briggs ซึ่งลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนี้ทำให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ ผนวกกับความไม่สมบูรณ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของ Human Performance System (HPS) ทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปรับพฤติกรรมของบุคลากรโดยใช้แนวทางกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการชี้แนะอย่างใกล้ชิด หรือ Coaching

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และพื้นฐานการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลตามแนวทางของ Meyers-Briggs
 • เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานตามแนวทาง Human Performance System (HPS)
 • เรียนรู้การปรับทัศนคติ และพฤติกรรมบุคลากร

 

Learning Method:

 

วิทยากร : ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบจากกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับผลิตภาพองค์กรเพื่อความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Online Training

รุ่น 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2565

 

หัวข้อ

 • เรียนรู้การวิเคราะห์ลักษณะของบุคลากรตามแนวทางของ Meyers-Briggs
 • เรียนรู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของ Human Performance System (HPS)
 • เรียนรู้วิธีการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละปัจจัย
 • เรียนรู้การปรับทัศนคติของบุคลากรเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานตามความคาดหวัง
 • ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา ในแต่ละปัจจัย
 • เรียนรู้วิธีการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการชี้แนะอย่างใกล้ชิด หรือ Coaching
 • ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles