WM-13 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

WM-13 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)

วันที่อบรม
19 - 20 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด ความล่าช้า และอุบัติเหตุ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือ การไม่ได้รับการสอนงาน และแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน  หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงานที่ดี   ขาดหลักจิตวิทยาในการสอนงาน   อาจทำให้เกิดความตึงเครียด เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง และไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ  ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสอนงานที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  ชัดเจน  ส่งผลให้ลูกน้องสามารถทำงานได้ โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ดังนั้นความรู้และทักษะในการสอนงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หัวหน้างานต้องมี รวมถึงการกำหนดและจัดทำแผนการสอนงานให้กับลูกน้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคนได้อย่างมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

 • ได้รับความรู้และทักษะในการสอนงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 • สามารถจัดทำแผนฝึกอบรมและแบบซอยงาน เพื่อการพัฒนาลูกน้องได้
 • สามารถสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและบรรลุผล

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ HR Scorecard ,Competency , Knowledge Management Assessment Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
6,634 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 Online Training

รุ่น 2 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

09.00-12.00 น.

 • คุณสมบัติที่จำเป็นของหัวหน้างาน
 • ปัญหาในการสอนงาน
 • การสอนงานแบบต่าง ๆ
 • หลักการสอนงานตามแนวทาง TWI (Training Within Industry)

13.00-16.00 น.

การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนงาน

 • การซอยงานและการฝึกปฏิบัติ
 • ตารางการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ*

 

วันที่สอง

09.00-12.00 น.

 • การสอนงานที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ
 • การฝึกปฏิบัติการสอนงาน*

13.00-16.00 น.

 • การฝึกปฏิบัติการสอนงาน *
 • ให้คำแนะนำโดยวิทยากร
 • บทสรุป

 

*  ผู้เข้าอบรมโปรดเตรียมงานสำหรับฝึกปฏิบัติการสอนงาน  ระหว่างการอบรม โดยงานนั้นต้องใช้เวลาในการสาธิต ไม่เกิน 10 นาที โดยให้นำอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานจริง  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติสอนงานจริง  (ควรเลือกงานที่สามารถนำอุปกรณ์มาสาธิตสอนงานได้)

วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles