DI-01 : Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

DI-01 : Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)

วันที่อบรม
3 มีนาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ประกอบกับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ผันผวน อาทิเช่น สภาพสังคม เทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต การพิจารณาความท้าทายในอนาคตให้เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาด้วยนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ  และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้วยการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน  เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อันจะทำให้องค์กรมีความได้เปรียบ และมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของนวัตกรรม
 • เพื่อเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก Innovation Model ขององค์กรชั้นนำ
 • เพื่อให้ได้แนวคิด และแนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement การปรับปรุงและออกแบบกระบวนการผลิต และการวางกลยุทธ์นวัตกรรมองค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

 

เหมาะสำหรับ

 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 3 มีนาคม 2565 (Online Training)

รุ่น 2 วันที่ 22 กันยายน 2565

 

หัวข้อ

 • นิยาม และแนวคิดนวัตกรรม(Innovation Definition and Concept)
 • Future Challenge กับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
 • ประเภทของนวัตกรรม(Type of Innovation)
 • แหล่งที่มาของนวัตกรรม(Source of Innovation)
 • การคิดเชิงนวัตกรรม(Innovative Thinking)
 • เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก Innovation Model ขององค์กรชั้นนำ
 • แนวคิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)
 • ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
 • สรุปประเด็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิทยากร

วุฒิพงศ์ บุญนายวา

• ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
• ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement การปรับปรุงกระบวนการผลิต กลยุทธ์นวัตกรรมองค์กร


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles