OE-05: Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-05: Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)

วันที่อบรม
9 - 10 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ร้านค้าปลีก ให้เกิดการประสานงานอย่างต่อเนื่องและไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยการนำสินค้าที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ต้นทุนต่ำลง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถแข่งขันได้  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่
 • เพื่อให้ทราบแนวทางในการดำเนินการตามแนวทางการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่และนำไปปรับใช้ได้
 • เพื่อให้ทราบตัวอย่าง กรณีศึกษา ที่เป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ได้

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.อาณัติ ยงยุทธ์

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังขององค์กรแนวใหม่ เพื่อเพิ่มกำไรและลดแรงงาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
6,634 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23-24 มีนาคม 2565

รุ่น 2 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565

รุ่น 3 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

 • บทบาท ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • แนวคิดและกลยุทธ์ ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • กระบวนการในการจัดโซ่อุปทาน
 • การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า
 • ตัวอย่างและกรณีศึกษาของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

วันที่สอง

 • ความท้าทายในการบริหารโซ่อุปทาน
 • รูปแบบการขนส่งและผลต่อโซ่อุปทาน
 • การจัดการสินค้าคงคลัง
 • ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การปรับปรุงกระบวนการและประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล
 • สรุป และถาม ตอบ
วิทยากร

อ.อาณัติ ยงยุทธ์

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังขององค์กรแนวใหม่ เพื่อเพิ่มกำไรและลดแรงงาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles