WM-14 : Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

WM-14 : Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)

วันที่อบรม
17 - 18 สิงหาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น องค์การที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้องค์การยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง   ภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตก็คือ การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้องค์การลดความสูญเสียในทุกรูปแบบในกระบวนการทำงาน ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานให้ดีขึ้นจะทำให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น   ต้นทุนต่าง ๆ จะลดลงและจะนำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหัวหน้าทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การสืบไป

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และปรับปรุงวิธีการทำงานในหน่วยงานได้

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณสุธาสินี โพธิจันทร์
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​
ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา อาทิ Process Improvement  , Smart People Smart Work , QCC Facilitator  , 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
6,955 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • ประเภทของหัวหน้างาน
 • หลักการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • การพิจารณาเลือกงานเพื่อการปรับปรุง
 • ฝึกปฏิบัติ
วันที่สอง
09.00-16.00 น.
 • การบันทึกงานด้วยแผนภูมิประเภทต่างๆ และการใช้ สัญลักษณ์
 • การใช้คำถามเพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • หลักเกณฑ์ที่ช่วยให้การปรับปรุงงานเกิดผลสำเร็จ
 • ฝึกปฏิบัติ
 • สรุปและถาม ตอบ
วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles