WM-06 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลังผลักดันธุรกิจ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

WM-06 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลังผลักดันธุรกิจ)

วันที่อบรม
29 มีนาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ความท้าทายของการบริหารคน ทุกวันนี้และอนาคต คือความหลากหลายของคน โดยเฉพาะเรื่องวัย หรือ Generation (Gen) องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีคนหลายวัยที่ต้องทำงานร่วมกัน ด้วยช่วงอายุที่แตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อบรรยากาศในการทำงาน พฤติกรรม ความเชื่อ การตัดสินใจ และวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งความต่างนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเสมอไป ความหลากหลายของ Generation ในอีกแง่มุมทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กร การออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ไปจนถึงวิธีการทำงานในองค์กร เราจะทำอย่างไรให้คนที่หลากหลายให้ทำงานร่วมกันและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ เราจะดึงความหลากหลายของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น เพศ ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ความสนใจเฉพาะบุคคล  ช่วงอายุ ความคิดเห็น หรือทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ ความรู้ความชำนาญที่สั่งสมจากประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ามาทำให้เกิดประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพ และโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างไร พบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความแตกต่างของคนในองค์กร
 • ทราบวิธีการบริหารการทำงานให้ราบรื่นระหว่างบุคลากรที่มีวัย (Generation) แตกต่างกัน
 • ทราบแนวทางดึงจุดแข็งของบุคลากรที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์กับองค์กร

 

Learning Method:

 

วิทยากร : ผศ.ดร.มาลินวิษา ศักดิยากร
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล , การบริหารความหลากหลายให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

 

หัวข้อ

 • ทำความเข้าใจลักษณะความหลากหลายในองค์กร บุคลากรคิดและต้องการอะไร
 • Case Study องค์กรประสบความสำเร็จด้านความหลากหลายบุคลากร
 • แนวทางการสร้างแรงจูงใจและ Happy workplace สำหรับองค์การหลากหลายอายุ
 • การสื่อสาร การบริหารความขัดแย้งเพื่อความเข้าใจระหว่างวัยในองค์การ
 • เทคนิคการเชื่อมโยงความหลากหลายสู่แผนกลยุทธ์องค์กร
 • การบริหารความแตกต่างภายใต้สถานการณ์วิกฤต
วิทยากร

ผศ.ดร.มาลินวิษา ศักดิยากร

อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความหลากหลายให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles