CM-12 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-12 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)

วันที่อบรม
4 ตุลาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่การสื่อสารกับลูกค้า ได้แก่ การพูด การใช้น้ำเสียง การฟัง การยิ้มที่ออกมาจากใจ (Smile by Heart) เพื่อแสดงความเป็นมิตร และสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ก็มีความสำคัญไม่น้อย หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารสำหรับงานบริการ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ผู้ทำหน้าที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ
 • เรียนรู้การปรับปรุงบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม ท่าทาง มารยาทในการบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.ภษร ศรีวิเศษ
วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี ด้านการบริการที่เป็นเลิศ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

เหมาะสำหรับ
 • Officer
 • Supervisor

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

 

หัวข้อ

 • ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ
 • บุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ
 • การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้า ผม สำหรับงานบริการ
 • กริยา มารยาทในงานบริการ การต้อนรับ การทักทาย การยืน การใช้ท่าทาง การใช้มือ การกล่าวคำลา
 • กิจกรรมการปรับปรุงบุคลิกภาพในงานบริการ
 • การสื่อสารในงานบริการ
 • เทคนิคยิ้มด้วยใจ (Smile by Heart)
 • เทคนิคการพูด การใช้น้ำเสียง เพื่อสร้างความเป็นมิตร
 • Do & Don’t ของการสื่อสารในงานบริการ
 • กิจกรรมปรับปรุงการสื่อสารในงานบริการ
 • สรุป และถาม ตอบ
วิทยากร

อ.ภษร ศรีวิเศษ

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี ด้านการบริการที่เป็นเลิศ และการพัฒนาบุคลิกภาพหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles