CM-05 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-05 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร)

วันที่อบรม
10 มีนาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

จุดเริ่มต้นของการส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้องตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า คือการเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันรูปแบบของวิถีชีวิตได้แตกต่างจากเดิมมาก ไม่ใช่เพียงแบ่งตามกลุ่มชาย หญิง Gen X Y Baby Boomer หรือกลุ่ม/ประเภทของอาชีพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความชอบ ลักษณะการใช้เครื่องมือสื่อสาร แฟชั่น การออกกำลังกาย ฯลฯ หรือที่หมายถึง Life Style นั่นเอง ดังนั้น ยิ่งเข้าใจลูกค้ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งนำไปสู่การมัดใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น

 

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในด้านของการแบ่งกลุ่มลูกค้า เปิดมุมมองที่กว้าง และก้าวทันโลกด้วยพลังของ Customer segmentation tools ที่ซึ่งในปัจจุบันทำให้ธุรกิจสามารถคัดสรร Target ได้อย่างถูกต้อง ให้สามารถสร้างความได้เปรียบและอยู่รอดในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาวนอกจากนี้ จะพบว่าเมื่อองค์กรทำระบบการจัดการความรู้ไประยะหนึ่ง องค์กรสามารถนำเครื่องมือ KM-LO เข้ามาตรวจสอบว่าองค์กรเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้องค์กรประสบความสำเร็จในการมุ่งสู่ Learning Organization ได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเข้าใจประเภทลูกค้า และความต้องการของลูกค้าที่มีในปัจจุบัน
 • เพื่อออกแบบแนวทางในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้สามารถเลือกใช้ Customer Segmentation Tools ได้อย่างเหมาะสม

 

Learning Method:

 

วิทยากร : รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์การตลาด
 • หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี  1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 10 มีนาคม 2565 (Online Training)

รุ่น 2 วันที่ 14 กันยายน 2565

 

หัวข้อ

 • ความสำคัญของการแบ่งส่วนตลาด ( Segmentation )
 • เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ / ตลาดใหม่
 • การแบ่งส่วนตลาดกลุ่มลูกค้าตามแนวคิดPareto Rule 80/20
 • แนวทางการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากส่วนของตลาด ( Segment ) ที่มีอยู่
 • การออกแบบกลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่
 • การออกแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้า : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM )
 • Workshop
วิทยากร

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์การตลาด
หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles