TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen New

วันที่อบรม
26-27 มกราคม, 11 กุมภาพันธ์, 4 มีนาคม 2565

Online Training

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 28,000 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 30,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ระยะเวลา 4 วัน

  • วันที่อบรม 2 วัน : 26-27 มกราคม 2565
  • ติดตามผลการอบรม 2 วัน : 11 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม 2565

 

การผลิตของโตโยต้ามีเป้าหมายหลักในเรื่องการทำงานที่ปลอดภัย สินค้ามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระยะเวลาสั้นและต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้นั้น โตโยต้าจึงต้องมีเครื่องมือในการค้นหาปัญหาและระบบการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบโตโยต้า การใช้เครื่องมือทาง TPS ในการค้นหาจุดที่เป็นปัญหา ขั้นตอนการทำกิจกรรมการปรับปรุง (Jishuken) ผ่านการปฏิบัติที่หน้างานจริง ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีมุมมองในการค้นหาปัญหาและสามารถเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมการปรับปรุง (Jishuken) เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจในแนวคิดการผลิตของบริษัทโตโยต้า การใช้เครื่องมือทาง TPS ในการค้นหาจุดที่เป็นปัญหา และทำการ    ไคเซ็นในภาพกว้างอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นข้อสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำในด้านการผลิต เพื่อให้องค์กรบรรลุทุกเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า และสามารถในการค้นหาจุดที่เป็นปัญหา และเป็นผู้นำทำกิจกรรมไคเซ็นในภาพกว้าง เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

– หัวหน้างาน ผู้บริหาร

– บุคคลทั่วไปสนใจ

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร :

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

– ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

– บทบาทหน้าที่ของผู้นำและมุมมองในการไคเซ็น

– การค้นหาปัญหาของระบบการผลิตด้วย Material & Information Flow Chart

– ขั้นตอนในการทำกิจกรรม Jishuken

– การบริหารจัดการรายวัน (Daily management)

– ฝึกการทำกิจกรรม Jishuken ที่หน้างานจริง

– ดูตัวอย่างกิจกรรมไคเซ็นจริงที่หน้างาน

– คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

– คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution

 

– คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Business Solution

 

วิธีการอบรม : บรรยายผ่านระบบ Online (Online Lecture) และฝึกปฎิบัติ (Practice)

 

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

 

ลงทะเบียน

บทนำ

– แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตชอง Toyota

– แนะนำธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บรรยายทฤษฎี

– ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

– บทบาทหน้าที่ของผู้นำ และมุมมองในการไคเซ็น

– ขั้นตอนในการทำกิจกรรม Jishuken

กิจกรรม Jishuken

– ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสภาพปัจจุบันผ่านการทำ Material & Information Flow Chart (MIFC)

Day 2 กิจกรรม Jishuken

– ขั้นตอนที่ 2: การจัดเตรียมเอกสารงานมาตรฐาน

  • งานมาตรฐาน 3 ประเภท
  • เอกสารงานมาตรฐาน 5 อย่าง

– ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการทำงานตามมาตรฐานของการทำงานปัจจุบัน

  • การตรวจสอบ Sequence – Motion – Time

– ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์การทำงานปัจจุบันและระบุสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการ Kaizen

  • การวิเคราะห์ Value – Non value – Muda, Inventory stock, Std.stock

– ขั้นตอนที่ 5: กำหนดเป้าหมาย

Day 3 ติดตามและให้คำแนะนำการปรับปรุง#1

– ขั้นตอนที่ 6: กำหนดแผนการทำ Kaizen และทำ Kaizen

– ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบผลการทำ Kaizen

Day 4 ติดตามและให้คำแนะนำการปรับปรุง#2

– ขั้นตอนที่ 8: สรุปผลการทำกิจกรรม Jishuken

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม Online ลด 30%
  ก่อน Vat7% รวม Vat7%
Member 28,000

19,600

 

20,972

Non-member 30,000

21,000

 

22,470

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ปาณนาทและจันทกานต์)

Email : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

คุณศราวุธ รัตนพันธุ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider