วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9:00-16:30 น.

Making Innovation Happen: เจาะกระบวนการสร้างไอเดียนวัตกรรม

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

วันที่ 28 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์

เยี่ยมชมองค์กร เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 (National Innovation Awards Winners) เพื่อให้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นในด้านของการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมองค์กร ที่การสร้างนวัตกรรมไม่ได้จำกัดขอบเขตแค่เพียงความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กรเท่านั้น การต่อยอดให้บุคคลทั่วไปเกิดความคิดสรรค์สร้างไอเดียนวัตกรรมก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม การเยี่ยมชมองค์กรนี้จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นตัวอย่างกลยุทธ์ รวมทั้งได้รับ แนวทางที่ดี จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในองค์กรของตนเอง

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

  • เห็นตัวอย่างจากประสบการณ์ที่มีค่าในด้านการบริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้กับองค์กร รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไขจากองค์กรที่มีการปฎิบัติจริง
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
นวัตกร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี

*ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากองค์กรที่ให้เยี่ยมชม กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขันขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม*

เยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่มีตัวอย่างที่ดี ชี้ประเด็น สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ และถาม-ตอบ

 

 

AGENDA

เวลา รายละเอียด
08.30 – 09.00 ลงทะเบียนที่ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
09.00 – 10.30 Pre-Brief แนะนำประเด็น แนวคิด
10.30 ออกเดินทาง
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 เยี่ยมชมหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บรรยายโดย

คุณพลัฏฐ์ เลียวกิจสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม

คุณรัฐภูมิ วุฒิจำนงค์ นักวิจัยฝ่ายพัฒนากระบวนการ

  • บ่มเพาะและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรภายในเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่อนาคต
  • กลยุทธ์การกำหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และเครื่องมือดิจิทัล
  • Corporate Innovation กลยุทธ์การร่วมมือในการปฏิรูปด้านนวัตกรรมภายในองค์กร
  • แนวทางการยกระดับกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถทางนวัตกรรมให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
  • เยี่ยมชมองค์กร
  • Q & A
16.00 เดินทางกลับ

 

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิก ราคาก่อน Vat 7% ราคารวม Vat 7% Promotion สมัคร 3 ท่าน/หัวข้อ

รับส่วนลดท่านละ 300 บาท

Member 3,900 4,173 3,852
Non-Member 4,500 4,815 4,494
ค่าธรรมเนียมรวมค่าพาหนะ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถาม

ส่วนบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-456 หรือ 083-297-9494 , 066-068-6336

E-mail : training@ftpi.or.th