วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น.
Productivity Trend
Talk Online
หัวข้อ “4 Stages for PDPA Compliance and Implementation”
8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

 

ในยุคที่ข้อมูล (Data) เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างประโยชน์ด้านการตลาด จึงมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อป้องกันการถูกละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล นั่นก็คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อการความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) โดยกำหนดให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลจากการถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ส่งผลถึง การรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเผยแพร่ ให้มีแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้มาตรฐาน

 

การบังคับใช้กฎหมาย PDPA จะส่งผลต่อองค์กรในด้านใด และองค์กรควรมีวิธีปรับตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับแนวทางของข้อกฎหมาย โดยไม่กระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมย้ำความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้นำเสนอ 4 ขั้นตอนตามแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA Implementation Model ที่ได้มาตรฐานตามแนวทางมาตรฐานสากล NIST Privacy Framework และ ISO 27701 เพื่อช่วยผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สามารถวางแผน และมีแนวทางในการจัดการเรื่อง PDPA ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจในสาระสำคัญ และสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
  • ทำความรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล
  • มีแนวทางที่ได้มาตรฐานตามแนวทางมาตรฐานสากล ในการจัดการเรื่อง PDPA ผ่าน 4 Stages of PDPA for Implementation

 

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเจ้าของธุรกิจต่างๆ ที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
  • บุคคลทั่วไปที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูล และผู้สนใจ

 

วิทยากร

คุณปริญญ์  เสรีพงศ์ CISA, CEH, ISMS (IRCA)

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

รูปแบบการอบรม         อบรมผ่านโปรแกรม Zoom

 

ค่าธรรมเนียม

 

1 คน Promotion 
สมาชิก 700.- สมัคร 2 คนขึ้นไป คนละ 500 บาท
บุคคลทั่วไป 900.-
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
**สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด