วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

          Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้ในบริหารจัดการกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Management Tool) มุ่งเน้นการวางแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมมุมมองด้านต่างๆได้แก่มุมมองด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการ การเรียนรู้และการเติบโต  โดยใช้แผนที่กลยุทธ์ในการแสดงความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในมุมมองด้านต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างความยั่งยืนให้องค์กร  รวมทั้งมุ่งเน้นการถ่ายทอดเพื่อนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการติดตามวัดผลเพื่อการปรับปรุงให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจและทราบแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ หลักการเกี่ยวกับ BSC และกระบวนการจัดทำ BSC
 • เพื่อให้ได้เรียนรู้การกำหนดแผนที่กลยุทธ์ผ่านการฝึกปฏิบัติ

 

วิธีการอบรม    

 • การบรรยาย การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา
 • วิทยากรคุณพาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช
  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ​
  ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน​

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง  นักนโยบายและแผน ฝ่ายกลยุทธ์ นักวิชาการ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปที่สนใจด้านการวางแผน

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่  18-19 สิงหาคม 2564

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่
 • หลักการเกี่ยวกับ BSC
 • กระบวนการจัดทำ BSC
 • แนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 • แนวทางกำหนดแผนที่กลยุทธ์
 • การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ
 • การติดตามและรายงานผล