วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

การดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แนวคิดในการมองอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยองค์กรชั้นนำระดับโลกได้หันมาใช้วิธีการในการเรียนรู้อนาคต เพื่อให้เข้าใจและสร้างภาพจำลองในการแข่งขัน ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งการมองอนาคตไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรได้เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต แต่ยังสามารถช่วยสร้างอนาคตได้อีกด้วย และที่สำคัญจะช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการได้รับประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

นอกจากนี้ การวาดเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenario Planning) เป็นสิ่งที่ท้าทาย ในการเรียนรู้  หาตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการเปลี่ยนอนาคตในหลากหลายมุมมอง เพื่อวางแผนทิศทางในอนาคตขององค์กร  หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราจะมีวิธีการรับมือและปรับตัวให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้อย่างไร  โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างทางเลือก กำหนดและปรับทิศทางขององค์กรภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจัดการกับอนาคตที่ ยังมองไม่เห็นได้อย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์  

 • สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความท้าทายและโอกาสที่กำลังจะมาขององค์กร
 • สร้างความเข้าใจแนวคิดของการมองอนาคต และความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
 • เพื่อให้สามารถกำหนดทางเลือก จากโอกาส อุปสรรค ที่ได้จากการทำภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenario Planning)​ ไปสู่การกำหนดทิศทางองค์กรที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ​
 • เป็นแนวทางช่วยให้การตัดสินใจเลือกและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

 

วิธีการอบรม

 •  การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร
 •  กิจกรรมกลุ่ม

 

วิทยากร : 

คุณกุลชุดา ดิษยบุตร 

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการระบบมาตราฐาน การบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรชั้นนำ

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง 

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM TPM และ TQA  ประสบการณ์การทำงาน อาทิ 

อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต  บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีทไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

 

เหมาะสำหรับ  

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ   
 • ฝ่ายนโยบายและแผน/ยุทธศาสตร์ 

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564

 

วันที่หนึ่ง

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00-16:00 น.     

 • Strategic Scanning & Big Data สำคัญอย่างไร
 • วัตถุประสงค์ของการ Scanning 
 • ขั้นตอนการในการ Scanning (Event/Pattern/Driving Forces)
 • กิจกรรมกลุ่ม I
 • แนวทางการคาดการณ์อนาคต (Foresight in Practice)
 • กิจกรรมกลุ่ม II
 • การสร้างภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenarios Planning)
 • กิจกรรมกลุ่ม III

วันที่สอง

9:00-16:00 น.     

 • การค้นหาโอกาสทางกลยุทธ์

– การแปลความหมายจากภาพจำลองเหตุการณ์อนาคต

– การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย และความเสี่ยง

– การวิเคราะห์โอกาส และ อุปสรรค

 • กิจกรรมกลุ่ม iv
 • กำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์
 • กำหนดทิศทางเชิงกลยุททธ์