วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

Big data เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยองค์กรค้นหา Strategic Insights ช่วยเสริมสร้างธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในสภาวะการแข่งขันไร้พรมแดน โดยเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเปิดเผยมุมมองใหม่ที่มีคุณค่าต่อองค์กร (Strategic Insights) จากข้อมูลภายในและภายนอก ที่มีปริมาณมหาศาลและมีความหลากหลายซับซ้อน  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Analytic tools ที่มีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลในรูปแบบที่เพิ่มความเข้าใจ และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และองค์ประกอบต่างๆของเทคโนโลยี Big Data
  • เรียนรู้ Big Data Analytic เพื่อใช้ประโยขน์ในการพัฒนาองค์กร สนับสนุนข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร​
  • เข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อนำ Big Data มาใช้ในการค้นหา Strategic Insights

วิธีการอบรม

  • บรรยายพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน กิจกรรมกลุ่ม 

 

วิทยากรคุณปริญญ์ เสรีพงศ์  วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO การบริหารจัดการด้านเอกสาร การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมเอกสารในระบบ ISO ให้กับหน่วยงานต่างๆ

เหมาะสำหรับ  

  • ผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ นักกลยุทธ์ ฝ่ายนโยบาย/แผน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจการนำเทคโนโลยี  ข้อมูลสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 17 มีนาคม 2564

รุ่น วันที่ 22 มิถุนายน 2564

รุ่น วันที่ กันยายน 2564

รุ่น วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่หนึ่ง

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00-16:00 น.     

  • แนะนำเทคโนโลยี Big data เครื่องมือบริหารข้อมูลสมัยใหม่
  • บทบาทของ Big Data Analytic ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหา Strategic Insight
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน การตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย Big Data Analytics​
  • เรียนรู้กรณีศึกษา Big Data Analytic ในการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมเพื่อนำ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร