วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

ทุกองค์กรมีคนที่มีประสบการณ์และคนเก่ง (Talents / Key Mans) จำนวนมาก ซึ่งองค์กรคาดหวังว่าความเก่ง ความเชี่ยวชาญเหล่านั้นน่าจะถูกนำมาถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆ ไป แนวทางหนึ่งที่หลายองค์กรนิยมคือการสร้างวิทยากรภายใน ( Internal Trainer ) เนื่องจากบางเรื่องเป็นความรู้เฉพาะทางขององค์กรที่ไม่สามารถหาจากภายนอกได้ จึงต้องใช้คนภายในหน่วยงานเป็นผู้ถ่ายทอดกันเอง ในทางปฏิบัติมักพบปัญหาว่าคนที่มีประสบการณ์และคนเก่งเหล่านั้น มีองค์ความรู้ดีมาก แต่ขาดความรู้ ความเข้าใจและเทคนิควิธีการถ่ายทอดที่ดี เช่น ไม่รู้จะอธิบายอะไร อธิบายไม่น่าฟัง สอนไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)” จะช่วยเพิ่มความรู้ที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะของการเป็นวิทยากร ในการวางแผนการสอน การเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง ที่พร้อมจะถ่ายทอดและเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการของเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
 • เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ
 • สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และฝึกปฏิบัติทักษะการเป็นวิทยากรทุกคนและบันทึกวีดีโอ
 • การให้คำแนะนำการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
 • วิทยากร 
  • คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
  • คุณธนกฤต กาลเศรณี หัวหน้าแผนกโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อวิชาการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ​ประสบการณ์  อุปนายกฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ และกรรมการบริหาร สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ​วิทยากรบรรยายหลักสูตรการถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

ระยะเวลา: 3 วัน 

(รับเพียง 13 ท่าน / ต่อรุ่น)

รุ่น 1 วันที่ 2628 มกราคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 2325 มีนาคม 2564

รุ่น 3 วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564

รุ่น 4 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564

เหมาะสำหรับ

– ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน 

– ผู้ที่มีความต้องการที่จะเป็นวิทยากร 

– บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความสำคัญของการฝึกอบรมและวิทยากร
 • บุคลิกภาพของวิทยากร
 • เทคนิคการจัดทำ Slide ให้น่าสนใจ
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติทำ Slide 
 • การวางแผนการฝึกอบรม
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการวางแผนการสอน

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • เตรียมเรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชี่ยวชาญที่สุด
 • จัดทำเนื้อหาเป็น Slide ประมาณ 10-15 Slide 
 • ระยะเวลานำเสนอประมาณ 10 นาที/คน

วันที่สาม

09.00-16.00 น.

 • ฝึกปฏิบัติการนำเกมเพื่อการเรียนรู้ และฝึกอบรม
 • สรุปผลการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
 • สรุป และถามตอบ