วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร หรือแม้แต่ส่วนบุคคล การพัฒนาตนให้เป็นคนคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังมีจิตสำนึกที่จะดำเนินการสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่องค์กรต่างๆต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง จนถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมด้วยการจัดระบบตนเอง การบริหารเวลา และการจัดระบบงานให้ดำเนินการได้เป็นอย่างดีบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จนถึงการกำหนดว่าชีวิตเราต้องการอะไร ต้องการไปให้ถึงจุดใด และมีวิธีไปให้ถึงจุดนั้นได้อย่างไร ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Self AIMS อันประกอบด้วย การรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self Awareness) การสร้างแรงบันดาลใจและกำหนดเป้าหมายในชีวิต (Self Initiation) การกระตุ้นจูงใจตนเองและการบริหารเวลา เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Self Motivation) และการสร้างสมดุลให้แก่ตนเองอันก่อให้เกิดความสำเร็จทั้งงานและชีวิตส่วนตน (Self Sufficiency)

หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง สามารถประเมินจุดเด่น และจุดที่ควรมีการปรับปรุงของตนเอง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านเครื่องมือและวิธีการต่างๆ อย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการ และวางแผนตนเองให้มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีแบบแผน

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบ กิจกรรมกลุ่ม 
 • กรณีศึกษาด้วยเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด
 • วิทยากร คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่ปรึกษา และบรรยายฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผลิตภาพในองค์กร การจัดการความรู้ในองค์กร KM : Knowledge Management รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนางานผ่านเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ ต่าง ๆ อาทิ 5ส Kaizen QCC เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 29 กันยายน 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • แนวคิดผลิตภาพ กับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  
 • การเพิ่มผลิตภาพด้วยตนเองตามแนวทางของSelf AIMS
 • การรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self Awareness)
  • แนวทางการจัดทำ และวิเคราะห์ Self SWOT เพื่อการพัฒนาตนเอง
 • การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับตนเอง (Self Initiation)
  • หลักการพื้นฐานการจัดการกับวิธีคิดของตนเอง เพื่อแรงบันดาลใจ นำไปสู่การริเริ่มสิ่งใหม่ อย่างสร้างสรรค์
 • การบริหารโอกาสของตนเอง (Self Management)
  • แนวทางการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญ​
 • การสร้างสมดุลชีวิตสำหรับตนเอง  (Self Sufficiency)
  • หลักการพื้นฐานในการสร้างความสมดุลชีวิต ทั้งกับตนเอง การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 • สรุป และถาม ตอบ