วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

          ในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบด้าน ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการปรับตัวด้วยการดำเนินงานที่มีผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ รวมทั้งกระบวนการทำงาน จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจ การสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงความตระหนักในด้านผลิตภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางปรับปรุงและสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการเพิ่มผลิตภาพ
 2. ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและเข้าใจในองค์ประกอบของการเพิ่มผลิตภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพที่มีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
 4. ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ
 5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ

วิธีการอบรม

 •   บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา  กิจกรรมกลุ่ม
 •   วิทยากร : คุณสุธาสินี  โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ :

– วิทยากรหลักสูตรด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร เช่น Productivity Mindset , Smart People Smart Work , QCC Facilitator , KM Facilitator , Productivity Promotion Techniques                                                                    

– ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Facilitator การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรด้วย Productivity Tools & Techniques เช่น 5ส , Kaizen , QCC

– ที่ปรึกษาโครงการ สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (KM for Productivity)                    

– ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Activity Based Learning / Learning Camp เพื่อส่งเสริมการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน พนักงานในองค์กรทั้งภาคผลิตและบริการ และผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

Productivity & Business Game

 •   หลักการพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพ เชื่อมโยงสู่แนวคิดธุรกิจ 
 •   แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
 •   ทัศนคติเชิงบวก พื้นฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ
 •   ความตระหนักเรื่องความสูญเปล่า 
 •   องค์ประกอบการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

13.00-16.00 น.

Productivity Basic Tools & Techniques

 •   ความสำคัญและแนวคิดของการปรับปรุงงานสู่การเพิ่ม ผลิตภาพองค์กร
 •   เครื่องมือพื้นฐานและเทคนิคด้านการเพิ่มผลิตภาพ
 •   แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพองค์กร

Group Brainstorming

– แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติสำหรับการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร