วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

          บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวบุคลากรให้สร้างผลงานไม่เป็นไปตามความคาดหวัง อาทิ สภาพแวดล้อม หรือศักยภาพ เป็นต้น เพื่อสามารถหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น โดยผู้เรียนจะเริ่มเรียนรู้จากลักษณะของบุคลากรตามแนวทางของ Meyers-Briggs ซึ่งลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนี้ทำให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ ผนวกกับความไม่สมบูรณ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของ Human Performance System (HPS) ทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปรับพฤติกรรมของบุคลากรโดยใช้แนวทางกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการชี้แนะอย่างใกล้ชิด หรือ Coaching

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และพื้นฐานการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลตามแนวทางของ Meyers-Briggs 
 • เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานตามแนวทาง Human Performance System (HPS) 
 • เรียนรู้การปรับทัศนคติ และพฤติกรรมบุคลากร

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง เรียนรู้ผ่านกิจกรรม และกรณีศึกษา
 • วิทยากร: ดร. ต่อเกียรติ น้อยสำลี วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการพัฒนาบุคลากร
  วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​ (2558-2560) และให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์​ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ​

เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการ หัวหน้างาน ขึ้นไป 
 • ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ระยะเวลา : 1 วัน 

รุ่น 1 วันที่ 30 มีนาคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 21 กันยายน 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • เรียนรู้การวิเคราะห์ลักษณะของบุคลากรตามแนวทางของ Meyers-Briggs 
 • เรียนรู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของ Human Performance System (HPS)
 • เรียนรู้วิธีการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละปัจจัย 
 • เรียนรู้การปรับทัศนคติของบุคลากรเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานตามความคาดหวัง
 • ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา ในแต่ละปัจจัย
 • เรียนรู้วิธีการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการชี้แนะอย่างใกล้ชิด หรือ Coaching
 • ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา