วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

         การจัดการความรู้นับเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการทำงานเพื่อยกมาตรฐานองค์กรสู่รางวัลเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ หลายๆ หน่วยงานต่างตระหนักและต้องการให้มีการจัดการความรู้ขึ้นในหน่วยงานของตน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทราบหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอธิบายตัวอย่างและภาพรวมให้เห็นความสำคัญประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมและแนวทางที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน  อีกทั้งช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบบทบาทของตนที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการความรู้ในองค์กรของตน เพื่อให้เกิดการจัดการและพัฒนาความรู้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 •  เพื่อเข้าใจหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้
 • เพื่อเข้าใจบทบาทของผู้บริหารต่อความสำเร็จการจัดการความรู้
 • เพื่อปรับแนวคิดให้เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน

 

วิธีการฝึกอบรม   

 • บรรยาย อภิปราย และกรณีศึกษา 
 • วิทยากร: คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ
  ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน  KM และระบบคุณภาพ การบริการ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มากกว่า 40
  บริษัท ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ แอสชัวร์แลน แลบบอราทอรี่ เป็นต้น​

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารและหัวหน้างาน
 • คณะทำงานกิจกรรม KM ขององค์กร

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • หลักการเบื้องต้นของการจัดการความรู้
 • ขั้นตอนการดำเนินการการจัดการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจริงในองค์กร
 • กรณีตัวอย่าง
 •  ฝึกปฏิบัติ การค้นหาความรู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร (Knowledge Audit)
 • สรุปแนวทางที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กร