IN-02 : Innovation Management in The Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)​ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

IN-02 : Innovation Management in The Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)​

วันที่อบรม
30 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,800 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

              ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ประกอบกับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ผันผวน อาทิเช่น สภาพสังคม เทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต การพิจารณาความท้าทายในอนาคตให้เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาด้วยนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ  และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้วยการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน  เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อันจะทำให้องค์กรมีความได้เปรียบ และมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของนวัตกรรม
 • เพื่อเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก Innovation Model ขององค์กรชั้นนำ
 • เพื่อให้ได้แนวคิด และแนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ทำ Workshop และแลกเปลี่ยนความรู้ & ประสบการณ์
 • วิทยากร คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวาผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  – ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ(Productivity) ให้กับภาคการผลิต และภาคบริการ ได้แก่ โรงงานยาสูบ, บจก.ไทย พีเจ้น บจก.ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร,  องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, องค์การเภสัชกรรม เป็นต้น
  – ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ,ผู้ตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และผู้ตรวจประเมินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลาง – ระดับสูง เจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลที่สนใจการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
 • หน่วยงานที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม งานพัฒนาธุรกิจ และงานด้านกลยุทธ์องค์กร

 

ระยะเวลา  วัน

รุ่นที่ วันที่ กรกฎาคม 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

รุ่นที่ วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom) 

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.0012.00 น.

 • นิยาม และแนวคิดนวัตกรรม(Innovation Definition and Concept)
 • Future Challenge กับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
 • ประเภทของนวัตกรรม(Type of Innovation)
 • แหล่งที่มาของนวัตกรรม(Source of Innovation)
 • การคิดเชิงนวัตกรรม(Innovative Thinking)

13.0016.00 น.

 • เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก Innovation Model ขององค์กรชั้นนำ
 • แนวคิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม(Innovative Organization)
 • ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
 • สรุปประเด็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิทยากร

วุฒิพงศ์ บุญนายวา

ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider