วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

              ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ประกอบกับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ผันผวน อาทิเช่น สภาพสังคม เทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต การพิจารณาความท้าทายในอนาคตให้เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาด้วยนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ  และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้วยการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน  เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อันจะทำให้องค์กรมีความได้เปรียบ และมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของนวัตกรรม
 • เพื่อเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก Innovation Model ขององค์กรชั้นนำ
 • เพื่อให้ได้แนวคิด และแนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ทำ Workshop และแลกเปลี่ยนความรู้ & ประสบการณ์
 • วิทยากร คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวาผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  – ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ(Productivity) ให้กับภาคการผลิต และภาคบริการ ได้แก่ โรงงานยาสูบ, บจก.ไทย พีเจ้น บจก.ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร,  องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, องค์การเภสัชกรรม เป็นต้น
  – ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ,ผู้ตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และผู้ตรวจประเมินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลาง – ระดับสูง เจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลที่สนใจการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
 • หน่วยงานที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม งานพัฒนาธุรกิจ และงานด้านกลยุทธ์องค์กร

 

ระยะเวลา  วัน

รุ่นที่ วันที่ กรกฎาคม 2564

รุ่นที่ วันที่ 1พฤศจิกายน 2564

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.0012.00 น. นิยาม และแนวคิดนวัตกรรม(Innovation Definition and Concept)

Future Challenge กับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

ประเภทของนวัตกรรม(Type of Innovation)

แหล่งที่มาของนวัตกรรม(Source of Innovation)

การคิดเชิงนวัตกรรม(Innovative Thinking)

13.0016.00 น. เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก Innovation Model ขององค์กรชั้นนำ

แนวคิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม(Innovative Organization)

ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

สรุปประเด็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้