วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of  P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการแก้ปัญหา ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้น เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด 7QC Tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 
 • เรียนรู้วิธีการใช้ 7QC Tools  และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และ Workshop  
 • วิทยากร: คุณณัฎฐ์ยากร ศิโรเวฐน์
  วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

เหมาะสำหรับ  

 •   ระดับหัวหน้างานขึ้นไปที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ม.6
 •   พนักงานที่ทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC)
 •   คณะทำงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) หรือฝ่ายพัฒนาคุณภาพในองค์กร

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564

รุ่น 2 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

 • แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพ
 • แนวคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา

13.00-16.00 น.

 • เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 7QC Tools
 • เทคนิคการใช้ 7QC Tools

วันที่สอง

09.00-12.00 น.

 • เทคนิคการใช้ 7QC Tools (ต่อ)
 • ขั้นตอนการใช้ 7QC Tools ในการแก้ปัญหาคุณภาพ
 • ตัวอย่าง QC Story ในการแก้ปัญหาคุณภาพ

13.00-16.00 น.

 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถาม ตอบ