วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

          Smart Value Chain หมายถึง ระบบการเพิ่มคุณค่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมของกระบวนการต่างๆตลอดห่วงโซ่อุปทาน คุณค่าที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการและช่วยดึงดูดผู้บริโภคให้ยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น สินค้าบางอย่างมีส่วนต่างของราคาระหว่างการผลิตต้นทางและการขายในตลาดที่ไม่มาก แต่ในทางกลับกันสินค้าบางอย่างกลับมีราคาที่กระโดดสูงขึ้นอย่างมากเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆในห่วงโซ่อุปทาน  ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ และกระบวนการธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการประสานร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน  อันจะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตและขยายแหล่งรายได้ให้กับธุรกิจ สามารถคงสถานะความแข็งแกร่งทางธุรกิจในตลาด และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและนวัตกรรม
 • เพื่อให้ทราบแนวทางในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
 • เพื่อให้แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในอนาคต

 

ผลที่คาดว่าได้รับ

 • ทราบหลักการพื้นฐาน และแนวทางการบริหารที่ดีในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
 • ทราบแนวโน้มการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต
 • ทราบแนวทางการสร้างความร่วมมือ (collaboration) ภายในและภายนอกองค์กร
 • ทราบแนวทางการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานสู่อนาคต

 

วิธีการอบรม   การบรรยาย ยกตัวอย่าง และ Workshop

วิทยากร : คุณณัฐพล เอกไพศาล    
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ  วิจัยและพัฒนา  บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด 
บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด จำกัด, บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของธุรกิจ
 • ผู้จัดการโรงงาน ผุ้จัดการฝ่าย  ผู้จัดการทุกแผนก
 • บุคคลที่สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่  4-5 สิงหาคม 2564

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • แนวคิดการเพิ่มคุณค่า (Value Creation
 • กรอบแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Smart Value Chain Development Framework )
 • การสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0
 • แนวทางนวัตกรรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการและการตลาด
 • Workshop

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • การสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุด 
 • แนวทางการบูรณาการในห่วงโซ่อุปทานและการสร้างความร่วมมือ
 • การมองอนาคตของห่วงโซ่คุณค่าและกำหนดกลยุทธ์
 • แนวทางการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
 • Workshop