วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

          ปัจจุบันองค์กรมุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นลูกค้า โดยผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก หาซื้อได้สะดวกและส่งมอบตรงเวลา  จึงทำให้ลูกค้าไม่มีความภักดีหรือผูกพันกับองค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องค้นหาข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า  โดยการสร้างแบรนด์(Brand)หรืออัตตลักษณ์ขององค์กร การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management: CRM) ที่มุ่งพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรือกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience Management: CEM) และกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ร่วม( Experience Co-Creation) ตลอดจนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า สิ่งเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการตลาด สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งยกระดับความภักดีของลูกค้า โดยการสร้างกลไกการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยวิธี 1.สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ( Confidence) 2. ความมีคุณธรรมขององค์กร( Integrity ) 3. การสร้างความภูมิใจของลูกค้า ( Pride) และ 4. ความต้องการอยากใช้สินค้าหรือบริการอย่างมากของลูกค้า(Passion) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กร เพราะหากองค์กรพาลูกค้ามาถึงจุดนี้ได้ ก็ถือว่าลูกค้า รักและผูกพัน” กับองค์กร ตราสินค้าขององค์กร หรือแม้แต่สินค้าและบริการขององค์กร ธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว  นอกจากนี้องค์กรควรสร้างสมดุลการบริหารทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตยอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารองค์กรให้เกิดความผูกพันของลูกค้าอย่างยั่งยืน
 • เพื่อสามารถนำแนวทางด้านการสร้างแบรนด์(Brand) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management: CRM) การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience Management: CEM) และการสร้างประสบการณ์ร่วม( Experience Co-Creation) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • เพื่อให้ทราบกลไกการขับเคลื่อนเครื่องมือการสร้างความผูกพันของลูกค้า เพื่อทราบเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop ระดมสมอง และนำเสนอ
 • วิทยากรคุณพัชรีพร คุณาวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  วิทยากรและที่ปรึกษาด้านลูกค้า ด้านการบริการ ด้านระบบคุณภาพ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร​

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงานบริการหรือดูแลลูกค้า

หน่วยงานพัฒนาคุณภาพ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 21 กันยายน 2564

รุ่น 2 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ความสำคัญการสร้างความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)
 • การสร้างแบรนด์( Brand)
 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management: CRM) 
 • การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience Management: CEM) 
 • การสร้างประสบการณ์ร่วม( Experience Co-Creation) 
 • กลไกการขับเคลื่อนเครื่องมือเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า
 • การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า 
 • การบริหารองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน