วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

หัวข้อ ลีนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Lean For Productivity Improvement)
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00- 16.00 น. โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ภายในงาน MHE Roadshow

 

ปัจจุบันการจัดการกระบวนการขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จจะต้องดำเนินการภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ต้นทุนการปฏิบัติงานที่ปรับตัวสูงขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรกระทำได้ก็คือต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และหาทางรับมือด้วยการปรับองค์กรให้มีความสามารถรองรับปัญหาดังกล่าว

คำว่า “ลีน” (Lean) แปลว่า ผอม ในที่นี้มีความหมายในแง่บวก ถ้าเปรียบ หมายถึง คนที่มีร่างกายสมส่วนปราศจากชั้นไขมัน แข็งแรง ว่องไว กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว แต่ถ้าเปรียบกับองค์กร หมายถึง องค์กรที่ดำเนินการโดยปราศจากความสูญเสียในทุก ๆ กระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัวตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพสูง

ระบบลีนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ เป็นหลักคิดในการจัดการกระบวนการที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรโดยการพิจารณาคุณค่าในการดำเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า การมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการ และกำจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่การลดต้นทุนการปฏิบัติงาน และสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย

 

เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน  พนักงาน  วิศวกร และผู้ที่สนใจในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจในหลักการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และระบบการปฏิบัติงานแบบลีน
  • เพื่อสามารถนำแนวทางลีนไปลดความสูญเสีย (Wastes) ในการทำงานได้
  • เกิดความรู้ ความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงในองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยระบบลีนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
Highlight:

  • ความเป็นมาของระบบลีน
  • แนวคิดลีนและการลดความสูญเสีย 7 ประการ
  • แนวทางการปรับปรุงด้วยเครื่องมือลีนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
  • ผลที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์. 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร. 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail: [email protected]; [email protected]

คุณเชษฐพงศ์  สินธารา
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด