วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น.
โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว…

 

ในโลกธุรกิจแต่เดิม เรามักได้ยินวลีที่ว่า ‘ปลาใหญ่มักกินปลาเล็ก’

 

แต่ในปัจจุบันปลาเล็กเหล่านั้นสามารถพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ จนกลายเป็น ‘ปลาเล็กที่ว่ายเร็วแซงปลาใหญ่’ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

 

ดังนั้น ไม่ว่าองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก จำเป็นต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ พร้อมปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้บนความไม่แน่นอน
แล้วองค์กรจะทำอย่างไรเพื่อให้แข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน?
องค์กรจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ‘Lean’ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสำเร็จ เนื่องจาก Lean ช่วยให้การทำงานไหลลื่นไม่ติดขัด ช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มผลิตภาพขององค์กร เพื่อให้สามารถเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้จะเป็นการถอดรหัสการปฏิบัติแบบ ‘Lean’ ด้วยการสร้างสายธารคุณค่า (Value Chain)  การปรับเปลี่ยนกระบวนการ (Reprocess) ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงานที่ยืดยาว ลดเวลาการทำงาน รวมทั้ง ลดของเสียจากกระบวนการ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Gamification  โดยใช้เกมเป็นตัวเชื่อมระหว่างทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง การศึกษาดูงานจากองค์กรที่นำ Lean ไปปฏิบัติ จนสามารถหยัดยืนอยู่ในอุตสาหกรรมได้อย่างสง่างาม

 

Play

 • เรียนรู้ผ่านเกม เพื่อให้เห็น

Input   =>    Process   =>    Output

Learn

 • เรียนรู้ culture lean management
 • Lean Thinking
 • 7 waste
 • Value Stream Mapping
Grow

 • ศึกษาดูงาน Best Practices จากองค์กรที่ประสบ

 

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริการการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณณิภณ พินศิริกุล ตำแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริการการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ทีมงานฝ่ายผลิต วิศวกร
 • ทีมงานหรือฝ่ายปฏิบัติการผู้รับผิดชอบด้าน Process Improvement
 • ทีมงานผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

 

Agenda

รุ่นที่ 1 : 15 – 17 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 2 : 26 – 28 สิงหาคม 2563

DAY 1 :

09.00 – 12.00 น.
เรียนรู้  Lean Thinking
 • Culture Lean Management
 • Yamazumi Chart
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
Lean Game
 • จับเวลาหา Waste

DAY 2 :

09.00 – 12.00 น.
เรียนรู้
 • 7 Waste
 • Value Stream Mapping
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
Lean Game
 • คิดแบบลีน ได้แบบลีน

DAY 3 :

09.00 – 10.00 น. เดินทางไปดูงาน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
10.00 – 12.00 น. Pre Brief  :   บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Visit Organization

 

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

 • การจำลองการทำงานที่ซับซ้อนทำให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • การตัดสินใจ การทดลองการทำงาน ก่อนนำไปใช้งานจริง
 • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
 • การเพิ่มทักษะ และเทคนิคในการปรับปรุงกระบวนการ
 • วิธีการคิด วิเคราะห์ แผนการปรับปรุงกระบวนการ
 • สร้างสมดุลระหว่างกระบวนการการทำงาน และอัตรากำลังคน เพื่อวางแผนการทำงาน
 • Best Practices จากองค์กรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการนำ Lean เข้าไปปรับใช้ในองค์กร

 

อัตราค่าลงทะเบียน

Member
Non-Member
18,000 บาท / ท่าน
(รวม Vat7%= 19,260 บาท)
20,000 บาท
(รวม Vat7%= 21,400 บาท)
                                       สมัคร 2 ท่าน ลดเพิ่มท่านละ 500 บาท  
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และการเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน
 • ค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ftpi.or.th
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand   Productivity Institute”
 • หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือ Fax 0-2619-8070, 0-2619-8096

 

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

แผนกสัมมนา
โทรศัพท์:         0-2619-5500 ต่อ 435 (ผ่องอำไพ)
E-mail:           publicseminar@ftpi.or.th
Website:        https://www.ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด