วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

ENABLER 6 HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
In-sight and In-depth Human Capital Management for Future  Success and Sustainable Development

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านการบริหารทุนมนุษย์
 • ผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกรอบการประเมินผล และเกณฑ์การประเมินผล
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกรอบการประเมินผล และเกณฑ์การประเมินผลในด้านการบริหารทุนมนุษย์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง และเครื่องมือ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรให้สอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหม่ และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่สำหรับรัฐวิสาหกิจด้านกรอบการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่สำหรับรัฐวิสาหกิจทั้งด้านกรอบการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลในด้านการบริหารทุนมนุษย์
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง, เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรให้สอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหม่ และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย / Workshop /

Self Assessment

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 Mem 8,000 บาท

Non-mem 8,500 บาท

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ภาพรวมเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers)
 2. ภาพรวมเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers) ด้านการบริหารทุนมนุษย์
 3. เกณฑ์และประเด็นพิจารณาคุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ ผลลัพธ์
 4. เกณฑ์และประเด็นพิจารณาการบริหารทุนมนุษย์
 5. เกณฑ์และประเด็นพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์
 6. เกณฑ์และประเด็นพิจารณาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
 7. เครื่องมือในการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ตามเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers)
 8. วิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ตามเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers)
 9. การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ ตามเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers)

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง

09.00 – 10.30 น.        ภาพรวมเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers)

ภาพรวมเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers) ด้านการบริหารทุนมนุษย์

10.45 – 12.00 น.        เกณฑ์และประเด็นพิจารณาคุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ ผลลัพธ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์

เครื่องมือในการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์

13.00 – 14.30 น.        เกณฑ์และประเด็นพิจารณาการบริหารทุนมนุษย์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ ตามเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers)

เครื่องมือในการพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ ตามเกณฑ์และประเด็นพิจารณาด้านการบริหารทุนมนุษย์

14.45 – 16.00 น.        ประเมินตนเอง (Self  Assessment) และฝึกปฏิบัติ (Workshop)

 

วันที่สอง

09.00 – 10.30 น.        เกณฑ์และประเด็นพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทุนมนุษย์ ตามเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers)

เครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามเกณฑ์และประเด็นพิจารณาด้านการพัฒนาทุนมนุษย์

10.45 – 12.00 น.        เกณฑ์และประเด็นพิจารณาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ตามเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers)

เครื่องมือในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ตามเกณฑ์และประเด็นพิจารณาด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

13.00 – 14.30 น.        ประเมินตนเอง (Self  Assessment) และฝึกปฏิบัติ (Workshop)

14.45 – 16.00 น.        แนวทางและตัวอย่างการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ตามเกณฑ์ประเมินผลปัจจัยขับเคลื่อน (Enablers) ด้านการบริหารทุนมนุษย์

 

วิทยากร

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ 

ที่ปรึกษา นักวิจัย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

ที่ปรึกษา โค้ชผู้บริหาร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการจัดการองค์กรและการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

คุณวีระวัฒน์ พงษ์พยอม

อดีตผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) ในองค์กรชั้นนำ