วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า มักพบปัญหาในการผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือเกิดของเสีย บางครั้งพบว่าของเสียเหล่านั้นเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมไปถึงมือลูกค้า ซึ่งทำให้มีความเสียหาย และส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และต้องดำเนินการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น ( Rework ) ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพ  และมุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero- Defect) นั้น คือการใช้ระบบ POKA-YOKE

ระบบ POKA-YOKE  คือ  “ระบบป้องกันความผิดพลาด”  ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น  POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ YOKE คือ ป้องกัน ไม่ให้เกิด หลีกเลี่ยง หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า ระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอ หรือใช้คำว่า “Mistake Proof” ซึ่งระบบ POKA-YOKE นี้ จะช่วยควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านกระบวนการและไปสู่กระบวนการต่อไป เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดตั้งแต่ต้น

วัตถุประสงค์

  • เข้าใจหลักการและเทคนิคของ POKA-YOKE แล้วนำไปประยุกต์ใช้
  • ทราบชนิดอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ และวิธีการปรับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการได้

วิธีการอบรม

  • การบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นจริง
  • วิทยากร: คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการ Productivity Tools การบริหารการผลิต ระบบป้องกันความผิดพลาด

– ประสบการณ์ วิศวกร บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด

เหมาะสำหรับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต วิศวกร หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

  • การเพิ่มผลิตภาพ และแนวความคิดเรื่องควบคุมคุณภาพ
  • หลักการ และแนวความคิดของระบบ POKA-YOKE
  • ชนิด และการทำงานของอุปกรณ์ระบบ POKA-YOKE พร้อมตัวอย่าง

13.00-16.00 น.

  • ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ระบบ POKA-YOKE
  • ตัวอย่างการทำและประยุกต์ใช้ระบบ POKA-YOKE
  • สรุป และถาม – ตอบ