วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 เวลา 0:00 - 23:59 น.

 “Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results“ Willie Nelson

           หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับคนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร อีกทั้งยังเสริมแนวทางในการจุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งชีวิตประจำวันและในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตที่ดีกว่า และนำไปสู่ จุดหมายสูงสุดร่วมกับองค์กร “การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของพนักงาน และโอกาสทองขององค์กร”

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆ สู่ความคิดและแนวปฏิบัติ เชิงบวก 
 • สามารถนำมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
 • มุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ 
 • บรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

วิทยากร : คุณฉันทลักษณ์  มงคล

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน 
 • ผู้ที่ต้องการสร้างพลังบวกเพื่อสร้างพลังในชีวิตและการทำงาน

 

หัวข้อบรรยาย

 • รู้จักกับความคิดบวก (Positive Thinking) 
 • คิดบวกได้อย่างไร ประโยชน์จากการคิดบวก
 • ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร (Creative Thinking)
 • ความคิดสร้างสรรค์ เกิดขึ้น และดับไปได้อย่างไร
 • ตัวอย่าง มุมมองความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์
 • ตั้งเป้าหมายชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ
 • Q&A

ระยะเวลา: 3 ชั่วโมงสามารถรับชมได้  3 วัน (นับจากวันเข้าร่วมกลุ่ม)

ราคา 500 บาท (รวม Vat) / คน