วันที่ 16 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564 เวลา 0:00 - 23:59 น.

มุมมองในด้าน “ลูกค้าและการตลาด : Customer & Marketing Focus” ที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป กิจกรรมการตลาดจึงต้องอัพเดทให้ทันข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค สร้างประสบการณ์ที่ดี นำไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

Customer Journey Map คือแผนที่ภาพรวมการเดินทางของผู้บริโภค ที่องค์กรนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรว่าใช้สินค้าหรือบริการแบบไหน และเข้าถึงสินค้าผ่านช่องทางใด เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาองค์กร เสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจและทราบแนวคิดการทำแผนที่พัฒนาของลูกค้า (Customer Journey Mapping)
 • เพื่อพัฒนาแนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้ Customer Journey Map เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

วิทยากร: คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ เอกซ์เซลเลนซ์ เซนเตอร์ จำกัด

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจการออกแบบ Customer Journey mapping ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร นักการตลาด ผู้จัดการ หรือ ผู้ประกอบการ ได้นำไปต่อยอดและบริหารองค์กร

หัวข้อบรรยาย

 • Voice of Customer Management: how to identify customer insights
 • Customer Segmentation: Concept and Practice sharing
 • Customer Relationship Building
  • Customer Life-Cycle
  • Relationship building process
 • Customer Journey Mapping

 

ระยะเวลา: 3 ชั่วโมงสามารถรับชมได้  3 วัน (นับจากวันเข้าร่วมกลุ่ม)

ราคา 500 บาท (รวม Vat) / คน