วันที่ 21 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 เวลา 0:00 - 23:59 น.

         ปัจจุบัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่ง อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาสต่อธุรกิจ หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) เป็นข้อจำกัด และความไม่แน่นอนด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เนื่องจากจะสามารถลดความเสี่ยง และนำไปสู่การเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว การนำเอากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแล และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลฉบับใหม่ อาทิ ISO 9001, ISO 14001

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินระบบมาตรฐานการจัดการและให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ฉบับใหม่ (New Version เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 เป็นต้น)
 • เข้าใจหลักการ แนวคิด และขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น
 • สามารถเพิ่มพูนความสำเร็จในการดำเนินระบบมาตรฐานต่างๆ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดในระหว่างการดำเนินระบบฯ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และตัวอย่าง

 

วิทยากร: คุณกุลชุดา ดิษยบุตร   

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการระบบคุณภาพ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านระบบคุณภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง
 • ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน

หัวข้ออบรม

 • ความเสี่ยง และคำนิยาม (Risk & Definition)
 • หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Process Management)
 • การประยุกต์ใช้ในระบบมาตราฐาน (ISO Standard)
 • ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาส
 • การวิเคราะห์ การชี้บ่ง และการประเมินความเสี่ยง
 • การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาส
 • การติดตามและทบทวนผล
 • ถาม-ตอบ

ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง​  สามารถรับชมได้  3 วัน (นับจากวันเข้าร่วมกลุ่ม)

ราคา 500 บาท (รวม Vat) / คน