วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 9:00-15:00 น.

การเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ทุกองค์กร จะต้องมีการดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้ก้าวเดินอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร วิธีการ และจิตสำนึกในการปรับปรุง ที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลผลิต แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตขององค์กร ควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ที่สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ก็ต้องเหมาะสมกับปัญหาและเหมาะสมกับองค์กร จึงจะสามารถสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ 

          หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้องค์กรได้มีการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความสูญเสียสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงาน 
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงภาพรวมวิธีการวัดการเพิ่มผลผลิตProductivity Measurement  
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณา วางแผนและจัดทีมงานในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงที่สำคัญ
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวทางการเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งการบูรณาการเครื่องมือการเพิ่มผลผลิตเพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

วิธีการอบรม

  • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิต
  • ทำแบบทดสอบวัดผล
  • วิทยากรคุณณัฎฐ์ยากร ศิโรเวฐน์​  วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​

 

เหมาะสำหรับ

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลา: 1 วัน

วันที่ 2เมษายน 2563​ (สามารถชมย้อนหลังได้  10 วัน)

 

หัวข้อบรรยาย

09.00-15.00 น.

– แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Concept

– แนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

– การวัดการเพิ่มผลผลิต Productivity Measurement

– เทคนิคเครื่องมือ (Tool techniques) และกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพที่สำคัญ

– การเลือกใช้เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมกับองค์กร 

– แนวทางการปรับปรุงเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบ Smart Factory (Industry 4.0)

– สรุป และ ถาม ตอบ

 

ราคา 1,800 บาท (รวม Vat) / คน