วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 มีนาคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

ระยะเวลาอบรม 4 วัน

Module 1 อบรมวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563
Module 2 อบรมวันที่ 11-12 มีนาคม 2563

ในศตวรรษที่ 21 จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งล้วนส่งผลต่อองค์กรทั้งสิ้น ดังนั้น การบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยมี “ลูกค้า” เป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการอยู่รอด องค์กรจึงต้องมีวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC)  ให้ทราบความต้องการ และความคาดหวังเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ค้นหาแนวทางสร้างความผูกพันกับองค์กร (Customer Engagement) เช่น การปรับปรุงกระบวนงาน การทำ CRM CEM หรือ Experience Co-Creation

 

และการที่จะได้มาซึ่งความยั่งยืน ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ และสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าแตกต่างให้กับลูกค้าอนาคต และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

แล้วจะสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ได้อย่างไร?
กระบวนการ เหตุผล ผลลัพธ์
วิเคราะห์บริบทภายนอกที่มีผลกระทบ
สามารถใช้กำหนดกรอบแนวทางการจัดการ (Foresight Framework) และจำลองสถานการณ์
ทำให้ทราบโอกาสและอุปสรรคการดำเนินงานขององค์กรอนาคต
ทวนสอบความต้องการของกลุ่มลูกค้าอนาคต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. เพื่อวิเคราะห์ Business Model
2. ตอบคำถาม : Who What How ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ แผนที่กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามหลัก BSC
3. จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการดำเนินงาน
สร้างความผูกพันของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
1. แนวทางการรับฟังเสียงลูกค้าทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต
2. เทคนิค วิธีการ แนวทางการวิเคราะห์ VOC และเครื่องมือด้าน CRM,CEM, Experience Co- Creation เพื่อให้เกิดความผูกพัน (Customer Engagement)
3. เข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
4. หลักการการสร้างโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
5. แนวทางการสร้าง Business Model Innovation
6. แนวทางกระบวนการวางแผน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับอนาคต
7. การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ และ Balanced Scorecard พร้อมแผนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้

 

AGENDA

Module
01
26-27 ก.พ. 2563
รู้
Voice of Customer  to Customer Engagement
ต้องรู้จักลูกค้า ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต  และสร้างความผูกพัน
 • แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
 • ความสำคัญ ความหมายของ VOC
 • แนวคิดด้านลูกค้า และความต้องการของลูกค้า
 • ขั้นตอนการหา VOC
 • Workshop การหา VOC
 • การวิเคราะห์ VOC สู่การสร้าง Customer Engagement
 • เครื่องมือ CRM , CEM , Experience Co-Creation
 • Workshop การสร้าง Customer Engagement Plan
วิทยากร 
คุณพัชรีพร  คุณาวุฒิ 
คุณณัฐพล เอกไพศาล
วิทยากรที่ปรึกษา
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถานที่อบรม
Module
02
11-12 มี.ค. 2563
รุก
รับ
Reinvent Business Model
หาโอกาสการทำธุรกิจในอนาคตและแผนที่เชิงกลยุทธ์รับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ
 • วิเคราะห์โอกาสธุรกิจ โดยการสร้างภาพจำลองเหตุการณ์อนาคต
 • สร้างโมเดลธุรกิจ ด้วยการกำหนด Who, What, How
 • Workshop การสร้างโมเดลธุรกิจ
 • นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Innovation Model)
 • Workshop นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
 • การจัดทำ Case for Change และการกำหนดกลยุทธ์ (Strategy)
 • Workshop การจัดทำ Case for Change
 • การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • Workshop การจัดทำแผนที่กลยุทธ์
ติดต่อสอบถาม 
ส่วนบริการฝึกอบรม
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 454 (นิรันดร์)
โทรสาร 02-619-8098
Email : nirun@ftpi.or.th
Line : @FTPI

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิก ราคา
ราคารวม
Vat 7%
Promotion
สมัคร 3 เหลือท่านละ
Member
16,000
17,120
15,500
Non-Member
17,200
18,404
16,700

DOWNLOAD >> รายละเอียด