Supervisor Get up to Speed [Rerun] - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Supervisor Get up to Speed [Rerun]

วันที่อบรม
Facebook Rerun เรียนได้ทันที

Facebook Live

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (รวม VAT) 500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ระยะเวลา:   2 ชั่วโมง

วิธีการอบรม: Online ผ่าน Facebook Group 

                สามารถรับชมได้ 3 วัน (นับจากวันเข้าร่วมกลุ่ม) 

ราคา        500 บาท / ท่าน (ราคารวม Vat)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 455-456
Line : เพิ่มเพื่อน

 หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles