วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00 - 16:00 น.
หลักสูตร QCC Facilitator
นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ

 

             QCC หรือ Quality Control Circle คือ การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในการรวมกลุ่มระดมสมองเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างเป็นระบบ เป้าหมายหลักของ QCC นั้น มุ่งเน้นวางรากฐานของการปรับปรุงผ่านการพัฒนาคน ซึ่งการผลักดันกิจกรรมดังกล่าวในองค์กร จำเป็นต้องอาศัย ความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกระดับ โดยที่หัวหน้างานจะต้องมีบทบาทในการส่งเสริม และขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในฐานะเป็น “QCC Facilitator” หรือ นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และทักษะที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมความรู้ และให้คำปรึกษาแก่พนักงานได้ ทั้งในด้านของหลักการทางทฤษฎี และแนวทางการประยุกต์ใช้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จ สำหรับการผลักดันกิจกรรม QCC ในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Activity)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการของ QCC และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Facilitator)
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักส่งเสริมกิจกรรม QCC ในองค์กร
 5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม ในการขับเคลื่อนกิจกรรม QCC ในองค์กร

 

รูปแบบการอบรม

 • บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
 • Workshop ฝึกการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมกลุ่ม และฝึกการนำเสนอผลงาน

 

เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร ที่ต้องการสร้างระบบการบริหารกิจกรรม QCC ในองค์กรให้เกิดความยั่งยืน
 • หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการบริหาร และขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC) ในองค์กร

 

ระยะเวลาอบรม

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

วิทยากร

คุณสุธาสินี  โพธิจันทร์

นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

มีความเชี่ยวชาญ ด้านการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้

– การวางระบบและสร้างทีมงานในการผลักดันและบริหารโครงการการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

ผ่านหลักการ และเครื่องมือต่างๆ อาทิ เครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ 5ส Kaizen QCC เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ หลักการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ เป็นต้น

– การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้างาน และการประเมินความเหมาะสมของอัตรากำลังในองค์กร

– การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ การฝึกทักษะของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

กำหนดการ

วันที่ 1
9.00 – 16.00
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
– บทบาทและหน้าที่ QCC Facilitator
– การบริหารกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
– การดำเนินกิจกรรม QCC ในองค์กร
– ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ QCC Facilitator
– หลักการและการประยุกต์ใช้ QC Story & QC Tools
– การประเมินผลงานกลุ่ม QCC
วันที่ 2
9.00 – 16.00
– เทคนิคการประชุม
– เทคนิคการนำเสนอผลงาน
– Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCC
– Workshop การนำเสนอและการประเมินผลงาน

ค่าธรรมเนียม
สถานะ
ราคาปกติ

Promotion

สมาชิกสถาบัน
6,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=6,420)
– สมัคร 3 ท่าน
กรอก Special Code PROMOTION3
รับส่วนลดก่อน VAT 300 บาท/ท่าน
– สมัคร 5 ท่าน
กรอก Special Code PROMOTION5
รับส่วนลดก่อน VAT 400 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป
7,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=7,490)
Promotion รับฟรีไม่ต้องลุ้น สมัคร 5 ท่านขึ้นไป/องค์กร
เลือกรับฟรีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ 10 รายการ มูลค่ารวมสูงสุด 2,450 บาท
รายละเอียดหนังสือและสื่อการเรียนรู้ คลิกที่นี่ https://bit.ly/2H9ZZ9M
*** สินค้ามีจำนวนจำกัดและไม่มีวางจำหน่าย เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ***
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สนใจสมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพ https://www.ftpi.or.th/member

 

วิธีสมัครและชำระเงิน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • วิธีการชำระเงิน
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”

 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร 0-2619-8096

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด