วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00-16:00 น.

 

การส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ การจัดการความรู้ และนวัตกรรมในองค์กรภาคบริการ

โดย ทีมงานพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

การผลักดันงานพัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้และผลักดันการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร กิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนโยบายเป้าหมายองค์กร  การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จได้ต้องเกิดจากการสนับสนุนจากผู้บริหาร ทีมพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือจากพนักงานระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดผลลัพธ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมคุณภาพ มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรนวัตกรรม

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

เห็นตัวอย่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การจัดการความรู้ และนวัตกรรมของสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้กับองค์กร โดยเรียนรู้จากทีมพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไข

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลากรจากองค์กรภาคบริการ  ทีมพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพภายในองค์กร  คณะทำงาน อาทิ ISO ,KM , Innovation , Productivity Improvement , เจ้าหน้าทีส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ ,ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

 

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิก ราคาก่อนรวม VAT ราคารวม VAT
สมาชิกสถาบัน 2,000 2,140
บุคคลทั่วไป 2,500 2,675

 

กำหนดการ

การส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ การจัดการความรู้ และนวัตกรรมในองค์กรภาคบริการ

โดย ทีมงานพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

……………………………………………………….

13.00 – 13.30 น. Register ห้องพร้อมเพิ่มภูมิ ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
13.30 – 14.30 น. – การขับเคลื่อนกลยุทธ์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
– วิธีการประชาสัมพันธ์ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารภายใน
– แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ การจัดการความรู้ และนวัตกรรมในองค์กร
– เทคนิคการกระตุ้นจูงใจ เพื่อให้มีส่วนร่วม
14.30 – 14.45 น. Coffee Break
14.45 – 16.00 น.
– วิธีการประชาสัมพันธ์ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารภายใน
– เทคนิคการสกัด และจัดเก็บความรู้ในองค์กร
– แนวทางการติดตาม วัดผลลัพธ์ในการดำเนินกิจกรรม
– การสร้างทีมงานส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
– โชว์เคส หรือ นิทรรศการ
ถาม ตอบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 0-2619-8098 อีเมล์ : training@ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด