วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00-16:00 น.
หลักสูตร Sharpening Ideas to Innovation Business
ลับไอเดียให้คม สู่ธุรกิจนวัตกรรม
        ในยุคของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด การแข่งขันแบบเดิมด้วยราคาหรือการลอกเลียนแบบไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน การจัดการไอเดียนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่เส้นทางธุรกิจ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วยโอกาสทางธุรกิจ โดยการสร้างความได้เปรียบจากการทำให้ไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จริงและทำให้สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดด้วยมูลค่ามหาศาล
        หลักสูตรนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดแนวทางในการประเมินโอกาสของนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมถึงปรับปรุงโครงการนวัตกรรมโดยอาศัยมุมมองในมิติต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจากโครงการนวัตกรรมที่เลือกขึ้นมา พร้อมเติมแต่งให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

 

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
 • การระดมสมอง และฝึกปฏิบัติผ่าน Workshop
 • การนำเสนอระหว่างผู้เข้าอบรม

 

เหมาะสำหรับ

        ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กร ทีมงานนวัตกรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาอบรม  วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม อะบลูม สนามเป้า

 

วิทยากร

        คุณพอฤทัย  บุญสวัสดิ์
        การศึกษา : ปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        Certificate : การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) IKI-SEA: The Institute for Knowledge and Innovation South East Asia

 

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1 Creating Value through Innovation การสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม
09.00 – 12.00
 • Innovation Challenge
 • Drivers of Success
13.00 – 16.00
 • Stage-Gate® System
 • Picking the Winner: Investing in the Right Projects
วันที่ 2 Business Innovation Strategy กลยุทธ์นวัตกรรมทางธุรกิจ
09.00 – 12.00
 • Corporate Strategy’s Beginnings
 • Strategic Analysis
13.00 – 16.00
 • Business Innovation Model / Redesign
 • Industry Best Practices

ค่าธรรมเนียม
สถานะ
ราคาปกติ
Promotion
สมาชิกสถาบัน
7,400 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=7,918)
– สมัคร 3 ท่าน
กรอก Special Code PROMOTION3
รับส่วนลดก่อน VAT 300 บาท/ท่าน
– สมัคร 5 ท่าน
กรอก Special Code PROMOTION5
รับส่วนลดก่อน VAT 400 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป
8,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=8,560)
Promotion รับฟรีไม่ต้องลุ้น สมัคร 5 ท่านขึ้นไป/องค์กร
เลือกรับฟรีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ 10 รายการ มูลค่ารวมสูงสุด 2,450 บาท
รายละเอียดหนังสือและสื่อการเรียนรู้ คลิกที่นี่ https://bit.ly/2H9ZZ9M
*** สินค้ามีจำนวนจำกัดและไม่มีวางจำหน่าย เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ***
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สนใจสมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพ https://www.ftpi.or.th/member

 

วิธีสมัครและชำระเงิน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • วิธีการชำระเงิน
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”

 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร 0-2619-8096