วันที่ 7-9 พ.ค. , 4-6 มิ.ย. 2562 เวลา 9:00 - 16:00 น.
หลักสูตร 4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor
4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI

 

       หลักสูตร  4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor ได้รวบรวมแนวทางและ 4 ขั้นตอนที่สำคัญ ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดีตามแนวทาง Training Within Industry (TWI) เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่า บุคลากรในระดับหัวหน้างาน มีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและสำคัญกับงาน  (General Knowledge of work)  มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนมาตรฐานและขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Roles & Responsibility) มีความสามารถในการสอนงานได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเปล่าในองค์กร มีเทคนิคและทักษะในการถ่ายทอด รับฟัง ตั้งคำถามที่ดี และไว้วางใจได้ (Effective Coaching) ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ด้วยเทคนิควิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Able to apply the new methods) รวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม และกระตุ้นความสำเร็จในการทำงานแบบทีมได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Teamwork Builder)

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และบทบาทการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ เทคนิคการสอนงาน เทคนิคการปรับปรุงงาน เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพในทีม และเทคนิคการพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ และได้แนวทางในการประยุกต์ใช้งานจริง

 

รูปแบบการอบรม

 • บรรยาย ประกอบการทำ Workshop
 • ฝึกปฏิบัติจากกรณีตัวอย่างจริงขององค์กร

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร
 • หัวหน้างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา (ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา)
 • ผู้บริหาร หรือ พนักงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

ระยะเวลา วันที่ 7-9 พฤษภาคม และ 4-6 มิถุนายน 2562 (รวม 6 วัน) ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

 

วิทยากร

 • คุณฉันทลักษณ์ มงคล    ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณสุธาสินี โพธิจันทร์    นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ     นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

หัวข้อการอบรม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
        – General Knowledge of work : ความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นเกี่ยวกับงาน
        – Roles and Responsibilities of Supervisor : บทบาทหน้าที่และการเป็นหัวหน้างานที่ดี
        – ที่มาและองค์ประกอบของ Training Within Industry :TWI
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
        – เทคนิคการสอนงาน
        – 4 ขั้นตอนและเทคนิค การสอนงาน และการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
        (JI : Job Instruction)
        – Workshop & Assignment
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
        – เทคนิคการปรับปรุงงาน
        – 4 ขั้นตอนและเทคนิค การปรับปรุงงานการวิเคราะห์กระบวนงาน (JM : Job Method)
        – Workshop & Assignment
วันที่ 4 มิถุนายน 2562
        Group Sharing & Wrap up (JI : Job Instruction)
        – ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละองค์กร นำเสนอการประยุกต์ใช้ JI ในงานจริง
        – วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมกันให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
        – สรุปบทเรียน
        Group Sharing & Wrap up (JM : Job Method)
        – ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละองค์กร นำเสนอการประยุกต์ใช้ JM ในงานจริง
        – วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมกันให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
        – สรุปบทเรียน
วันที่ 5 มิถุนายน 2562
        – การบริหารสัมพันธภาพในงาน
        – 4 ขั้นตอนและเทคนิค การบริหารสัมพันธภาพที่ดี การวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่
        เหมาะสม (JR : Job Relation)
        – Workshop & สรุปบทเรียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562
        – Program Development
        – การจัดทำโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
        – สรุปบทเรียน

 

ค่าธรรมเนียม

สถานะ
ราคาปกติ
Promotion
สมาชิกสถาบัน
18,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=19,260)
– สมัคร 3 ท่าน
กรอก Special Code PROMOTION3
รับส่วนลดก่อน VAT 300 บาท/ท่าน
– สมัคร 5 ท่าน
กรอก Special Code PROMOTION5
รับส่วนลดก่อน VAT 400 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป
21,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=22,470)
Promotion รับฟรีไม่ต้องลุ้น สมัคร 3 ท่านขึ้นไป/องค์กร
เลือกรับฟรีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ 10 รายการ มูลค่ารวมสูงสุด 2,450 บาท
รายละเอียดหนังสือและสื่อการเรียนรู้ คลิกที่นี่ https://bit.ly/2H9ZZ9M
*** สินค้ามีจำนวนจำกัดและไม่มีวางจำหน่าย เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ***
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สนใจสมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพ https://www.ftpi.or.th/member

 

วิธีสมัครและชำระเงิน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • วิธีการชำระเงิน
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”

 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร 0-2619-8096

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด