วันที่ 25 เม.ย. - 23 ส.ค. 2562 เวลา 8:00 - 16:00 น.

องค์กรของท่านกำลังเผชิญปัญหาข้างต้นหรือไม่?

สาเหตุสำคัญ คือ พนักงานไม่ได้รับการสอนและแนะนำงานอย่างถูกต้องทำให้แต่ละคนมีความชำนาญไม่เท่ากันส่งผลให้งานประสบปัญหา ยิ่งไปกว่านั้น การสอนงานที่ผิดวิธียังทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง และสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดในการทำงาน

การสอนงานตามหลักการพัฒนาสมองหรือ Brain-based Learning (BBL) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการทำงานของสมอง เรียนรู้ด้วยการลงมือทำแทนการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่ง OKMD และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยในองค์กรมากกว่า 30 แห่ง ผลลัพธ์ล้วนแสดงให้เห็นว่า แนวทางการสอนงานตามหลัก BBL สามารถเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ของหัวหน้างานและพนักงาน ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายลงได้อย่างชัดเจน

 

คุณสมบัติขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

  • เป็นองค์กรภาคการผลิต (Manufacturing) ที่มีพนักงานไม่น้อยกว่า 100 คน และมีสถานประกอบการอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
  • ผู้บริหารต้องสนับสนุนและติดตามผลให้หัวหน้างานเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของหัวหน้างานผ่านกิจกรรมต่างๆ

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

  • องค์กรมีแนวทางการสอนงานที่มีประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันสั้น
  • หัวหน้างานได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวทางการสอนงานและสื่อการสอน (Media) ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้จริง

 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

  • โครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
  • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกองค์กร โดยจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังอีเมลผู้บริหารองค์กรและผู้ประสานงาน
  • องค์กรต้องส่งหัวหน้างาน จำนวน 5 คน เข้าร่วมในทุกกิจกรรมตลอดโครงการ (ไม่อนุญาตให้ขาดในกิจกรรมใดๆ)
  • หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้างานที่เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องทำการสอนงานให้แก่พนักงานในองค์กรของตนเอง จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 25 คน/องค์กร และรายงานผลของการสอนงานให้แก่สถาบันตามเวลาที่กำหนด
  • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องให้การสนับสนุน ผลักดัน และติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • กรณีที่องค์กรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาองค์กรเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในอนาคต

 

กิจกรรมโครงการและกำหนดการ

เมษายน – สิงหาคม 2562
กิจกรรม วันที่ สถานที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 25 – 26 เมษายน โรงแรมเดอะบาซาร์ โฮเทล แบ็งคอก
การฝึกปฏิบัติ พฤษภาคม – มิถุนายน สถานประกอบการ
การสัมมนาปิดโครงการ 23 สิงหาคม โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

กรอกใบสมัครที่  https://goo.gl/Bw8LrA  ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 318 (คุณนภัสวรรณ) , 319 (คุณนัยนา)
โทรสาร: 0-2619-8091

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร