วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น.

ฟรีสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 ห้อง Seminar room 2
สถานที่ อิมแพค ฮอล์ล 8  ในงาน Material Handling Exhibition (MHE2019)
(ลงทะเบียน 08.30 น.)
หัวข้อ Enhance manufacturing competitiveness by Cost Reduction
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้   ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทำงการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์

 • สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน
 • สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ
 • สามารถเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน
 • สามารถประยุกต์การลดต้นทุนเข้ากับการปรับปรุงงานประจำ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
9.00 – 10.30
Enhance manufacturing competitiveness by Cost Reduction
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล
• ความสำคัญของการลดต้นทุน
• ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลิตภาพ
• แนวคิดต้นทุน , โครงสร้างต้นทุน , ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน
• ภาพรวมการเกิดต้นทุนในองค์กร
• ขั้นตอนการดำเนินโครงการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
• การประยุกต์ เทคนิค Cost of quality(ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ)
โดย คุณณิภณ พินศิริกุล
วิทยากรที่ปรึกษา
10.30 – 10.45
พักรับประทานอาหารว่าง

 

หัวข้อ Enhance Overall equipment effectiveness (OEE) Through Focus Improvement Pillar
ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรโดยผ่านการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

การดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  แต่ปัญหา  ที่มักจะพบคือเครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน   เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเกิดการสูญเปล่าอื่น ๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนั้นการที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  และหาทำงปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • เพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียหลัก 6 ประการที่ส่งผลต่อ OEE
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุง OEE ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุง
10.45 – 12.00
Enhance Overall equipment effectiveness (OEE) Through Focus Improvement Pillar
ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรโดยผ่านการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
• ความสูญเสียหลัก6ประการของเครื่องจักร
• การคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
• การติดตามผลค่าOEE แบบ Real Time
• ขั้นตอนการวิเคราะห์และปรับปรุงค่าOEE
• กรณีศึกษา
โดย คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง
ผู้เชี่ยวชาญ

วิทยากร

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM
 • ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส  ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัทรีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

คุณภิภน พินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPM
 • ประสบการณ์การทำงาน อาทิ Production Engineer & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จาก Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

วิธีการสมัคร

 • Click ลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ https://www.ftpi.or.th/services/seminar

**แสดงผลผ่าน Google Chrome**

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์. 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร. 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail: Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th

DOWNLOAD >> รายละเอียด

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล