วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
  • This event has passed.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ และเข้าร่วมงาน Business Excellence  Awards Winners Sharing Conference 2019: Embracing Transformation through Business Excellence ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำคณะผู้แทนองค์กรไทย เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง Business Excellence Framework ขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ (Singapore Quality Award : SQA) ซึ่งได้นำเกณฑ์รางวัลดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเช่นเดียวกับประเทศไทย รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางขององค์กร
  • ผู้บริหาร ทีมงาน Business Excellence หรือ คณะทำงาน TQA, SEPA, PMQA, EdPEx.
  • ผู้ขับเคลื่อน Productivity & Innovation
  • ผู้ดูแล Customer Service & Engagement
  • ทีมงาน Human Resource Management /Development
  • ผู้ผลักดัน Process Transformation
  • ผู้รับผิดชอบด้าน Organizational Development

 

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด
(ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด)
กรณีที่ท่านสนใจ หรือต้องการรายละเอียดกำหนดการ เพื่อการพิจารณาเข้าร่วมการดูงาน
กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ E-mail:  phatcharawan@ftpi.or.th หรือ panitnart@ftpi.or.th
โทรศัพท์     0-2619-5500 ต่อ 466-467 (พัชรวรรณ / พนิตนาฎ)
มือถือ        084-336-5252