วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00-16:00 น.

Draft Agenda

Day1: Tuesday 18 June 2019
20.30 Meeting at Suvarnabhumi airport, 4th Floor
23.20 Departure to Incheon International Airport
 Day2: Wednesday 19 June 2019
06.55 Arrival at Incheon International Airport
11.00-12.30 Lunch
12.30-13.30 Pre-brief the program by Korea Productivity Center
14.30-16.00 Cultural Site Visit: Samsung Innovation Museum_Su-won
17.30 Proceed to Kukdo Hotel
18:30 Dinner
 Day3: Thursday 20 June 2019
Morning Breakfast at the hotel
09.00-11.00 Site Visit 1: Samsung Engineering
Lunch
13:30-15:00 Site Visit 2: Hyundai Motor Asan Factory
17:00 Proceed to Kukdo Hotel
18:00 Dinner
 Day4: Friday 21 June 2019
Morning Breakfast at the hotel
09.00-12.00 Site Visit 3:2019International Smart Factory SEOUL Conference & Expo
12.00-15.00 Lunch and Free Time Activities
15.00 Meeting point area
16.30 Arrival at airport
16.30-17:30 Dinner
19.45 hrs. Departure to Suvarnabhumi Airport
23.50 hrs. Arrival at Suvarnabhumi Airport
**กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**
**และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีมีผู้สมัครจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด***
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร / สถานะสมาชิก ราคาต่อ 1 ท่าน
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 69,900 (รวม vat 7%=74,793)
บุคคลทั่วไป 78,500 (รวม vat 7%=83,995)
  • กรณีต้องการพักเดี่ยว หรือเหลือเศษ จ่ายเพิ่มท่านละ 9,600 บาท (รวม vat 7%= 10,272)
  • ตั๋วชั้นธุรกิจจ่ายเพิ่มในราคาเริ่มต้น ท่านละ 36,000 บาท (รวม vat 7% = 38,520) หรือตามที่จ่ายจริง

 

ราคาดังกล่าวรวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด), ค่าที่พักคู่ (โรงแรม 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้า
  • อาหารกลางวันและอาหารเย็นสำหรับวันที่ 19 และ 20 (ยกเว้นอาหารกลางวันและอาหารเย็นวันที่ 21)
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ / ค่าประกันภัยระหว่างเดินทาง

 

 **ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำ Passport และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ**

หากท่านสนใจและต้องการทราบรายละเอียดองค์รดูงาน ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มได้ที่
แผนกสัมมนาและกิจกรรมการตลาด ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 434 (ชุติมา) 433 (สุภารัตน์)
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th; chutima@ftpi.or.th

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด

DOWNLOAD >> ใบสมัคร