วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ปัญหาที่มีความซับซ้อน เป็นปัญหาเชิงระบบเกิดจากหลายปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเกิดปัญหาซ้ำ ๆ เป็นวัฏจักร ทำให้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่เน้นมองหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติ ไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจน จึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ซึ่งเป็นรูปแบบแนวคิดที่ผสมผสาน การคิดองค์รวม (Holistic Thinking) และ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทำให้ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนของระบบ และสามารถระบุความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านั้นอย่างมีเหตุและผล ผู้เรียนจึงสามารถเข้าใจสาเหตุที่อาจทำให้ระบบเกิดปัญหา เช่น ปัญหาพนักงานมีความผูกพันกับองค์กรลดลง ส่งผลต่อผลการดำเนินงานลดลง เป็นต้น

 

โดยในวันแรกผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กรอบคิดที่เป็นความเชื่อว่า “เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ (Fixed Mindset)” และ “เรามีความสามารถที่จะทำได้ (Growth Mindset)” ซึ่งมีผลต่อการคิดองค์รวม และวิธีการสร้าง Growth Mindset ผ่านแนวคิดการสร้างความเชื่อมั่นที่จะนำเสนอสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองใหม่ (Creative Confident) โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ใช้สมองส่วนใดคิดรูปแบบการคิดองค์รวม และการคิดเชิงวิพากษ์ รวมถึงรูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลต่อการสื่อสาร ด้วยแนวคิด Whole Brain Model นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ความผิดพลาดของมนุษย์ที่ส่งผลให้คิดไม่รอบด้าน หรือขาดเหตุและผลในการตัดสินใจ ด้วยแนวคิด Two System Thinking เมื่อผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการคิดของตัวเอง และรู้ว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไรจึงจะเพิ่มศักยภาพของการคิด จึงเริ่มเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงระบบ ด้วยทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง ที่จะทำให้เข้าใจว่าการจัดการปัญหาเชิงระบบต้องเข้าใจโครงสร้าง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ของระบบ โดยการเขียนแผนผังความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (วงจร Cause-Effect) อย่างชัดเจน

 

ในวันที่สอง จะเป็นการนำหลักการคิดเชิงระบบมาแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีรูปแบบพฤติกรรมแตกต่างกันตามช่วงเวลา เช่น โบนัสเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้ยอดขายสูงขึ้นเสมอในช่วงสิ้นปี เป็นต้น และผู้เรียนยังได้ฝึกคิดองค์รวม ผ่านเทคนิคการประเมินสถานการณ์ที่ช่วยให้สามารถจัดการประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สุดท้ายผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ

 

รูปแบบการเรียนรู้

การเรียนจะเน้นการปฏิบัติจริง โดยกลุ่มผู้เรียนในแต่ละส่วนงานจะทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และสามารถหาแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยปฏิบัติไปในแต่ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ จนสามารถนำผลงานกลับไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงต่อไป เน้นภาคทฤษฎีและหลักการ 60% และภาคปฏิบัติ 40% ทั้งกรณีศึกษาตัวอย่าง และกรณีศึกษาจริงจากผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

 1. ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม
 2. ผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลจริงมาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
 3. ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่าง
 • เน้นเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน
 • ผู้สอนจะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในแต่ละกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)
 • บุคลากรทั่วไป

ระยะเวลาอบรม

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ

วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ  น้อยสำลี  (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภาพและนวัตกรรมองค์กร)

 • Analytical Thinking
 • Problem Solving and Decision Making
 • Project Management
 • Feasibility Study for Project Management
 • LEAN and Operation Management

หัวข้อการอบรม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
ภาพรวมหลักสูตร
Growth & Fixed Mindset
Creative Confident
เรียนรู้ Pattern of Thinking จากแนวคิด Whole Brain Model
เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบ ด้วยแนวคิด Two System Thinking
13.00 – 16.00 น.
นิยาม Systematic Thinking
นิยาม Systems Thinking
ความสำคัญของระบบคิดทั้งสอง
กระบวนการคิดเชิงระบบ
แนวคิดภูเขาน้ำแข็ง
การเขียนแผนภาพวงจร Cause-Effect
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
ปัญหาเชิงระบบ (Complex Problem Solving)
ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาปกติ และปัญหาที่ซับซ้อน
การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อปัญหาเชิงระบบ
เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
13.00 – 16.00 น.
การกำหนดแผนงานป้องกันและรับมือ
การคิดแนวทางจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สรุปหลักสูตร
หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องนำปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในการทำงานมาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้จริง

ค่าธรรมเนียม

สถานะ
ราคาปกติ
Promotion
สมาชิกสถาบัน
7,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=7,490)
กรอกรหัส NYFTPI2019
ลงในใบสมัคร Online
 รับส่วนลดก่อน VAT 300 บาท/ท่าน
จำนวนจำกัด 10 ท่านแรกเท่านั้น
บุคคลทั่วไป
8,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=8,560)
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม

วิธีสมัครและชำระเงิน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • วิธีการชำระเงิน
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”

 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร 0-2619-8096