วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:30-16:00 น.

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับผลิตภาพขององค์กร จึงมีการนำเครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ และสร้างกิจกรรมการปรับปรุงภายในองค์กร ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่หลายองค์กรก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งการดำเนินการยังขาดความต่อเนื่อง การดำเนินการอยู่ในกลุ่มคนที่จำกัด ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับ ขาดบุคลากรทั้งแกนนำและทีมงานที่มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างจริงจัง หรือมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ที่ถูกต้องยังไม่เพียงพอในการดำเนินการ และที่สำคัญ คือ ขาดการจัดการองค์ความรู้ในการปรับปรุงงานและพัฒนางานที่สามารถนำไปสู่การต่อยอด และขยายผลได้อย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความรู้และทักษะในด้านการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาทีมงานนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator : PF) เพื่อให้สามารถบริหารองค์ความรู้ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้จากการปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนองค์ความรู้สำคัญที่ติดอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีโอกาสสูญหายอันเนื่องมาจาก พนักงานลาออก โอนย้าย เกษียณ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ (Knowledge Management : KM) สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
 4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ
 • การฝึกปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
 • ผู้ที่มีบทบาทในการผลักดันและขับเคลื่อนการบริหารจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
 • ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)

ระยะเวลาอบรม

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ

 

วิทยากร

คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

สายงานอุตสาหกรรม : Process Improvement บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  สายงานวิชาการ : งานพัฒนาคุณภาพ ส่วนพัฒนาคุณภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปัจจุบัน : ตำแหน่ง นักวิชาการเพิ่มผลผลิต ส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สายงานฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในภาคผลิต บริการ และการศึกษา

หัวข้อการอบรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

วันที่ 1  :         – การสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Awareness)

          – บทบาทและหน้าที่ นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ

          (Productivity Facilitator: Roles and Responsibility)

          – ความรู้ความเข้าใจภาพรวมกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

          พร้อมแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบ

          Workshop & Assignment

วันที่ 2  :         – นำเสนอ Assignment พร้อมรับข้อเสนอแนะจากวิทยากร

– กระบวนการการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร (ต่อ)

Workshop

          – เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

          (Productivity Promotion Techniques)

ค่าธรรมเนียม

 

สถานะ
ราคาปกติ
Promotion
สมาชิกสถาบัน
7,400 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=7,918)
กรอกรหัส NYFTPI2019
ลงในใบสมัคร Online
 รับส่วนลดก่อน VAT 300 บาท/ท่าน
จำนวนจำกัด 10 ท่านแรกเท่านั้น
บุคคลทั่วไป
8,000 บาท/ท่าน
(รวม VAT 7%=8,560)
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรม

วิธีสมัครและชำระเงิน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ftpi.or.th/event/26926 การแสดงผลผ่าน Google Chrome
 • วิธีการชำระเงิน
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 210-0-50861-9 หรือ

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ

“The Foundation for Thailand Productivity Institute”

 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096
 • กรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมเพียง 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ)
โทรสาร 0-2619-8096

กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล