วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:30 น.
 • This event has passed.

หลายองค์กรมีการนำระบบการจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ตามแนวคิดของ Peter M.Senge อย่างไรก็ตาม องค์กรต้องผลักดันให้เครื่องมือการจัดการความรู้ขับเคลื่อนตลอดเวลา โดยมี Enablers เช่น ระบบการบริหารจัดการองค์กร ผู้นำองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการวัดผลการบริหารจัดการ  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดและความมั่นใจระบบการจัดการความรู้ในองค์กรมากขึ้น ควรมีการนำเครื่องมือ Knowledge Management Assessment : KMA  เพื่อตรวจสอบ  Drivers, Enablers และ K Process มีประสิทธิภาพเพียงไร รวมถึงตรวจสอบประสิทธิผลของ KM เป็นอย่างไร  ประกอบด้วย 7 Category : Leadership, Strategic Planning, Customer Focus, Measurement, Analysis and Knowledge Management, Workforce Focus, Process Management และ Results ทำให้ทราบข้อควรปรับปรุงขององค์กรที่จะต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ จะพบว่าเมื่อองค์กรทำระบบการจัดการความรู้ไประยะหนึ่ง องค์กรสามารถนำเครื่องมือ KM-LO เข้ามาตรวจสอบว่าองค์กรเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำให้บุคลากรในองค์กร มีวินัย 5 ประการตามหลักของ Peter M. Senge เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการวาง Roadmap for KM to LO ให้กับองค์กร
 • เพื่อทราบวิธีการตรวจสอบประสิทธิผลเครื่องมือการจัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือ KMA
 • เพื่อทราบแนวคิดการสร้างให้องค์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • เพื่อทราบวิธีการตรวจสอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ KM-LO

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • Workshop เชิงปฎิบัติการ / ระดมสมอง พร้อมนำเสนอ

วิทยากร : คุณพัชรีพร คุณาวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ การบริการ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร

ประสบการณ์ อาทิ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ แอสชัวร์แลน แลบบอราทอรี่ เป็นต้น

เหมาะสำหรับ 

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน
09:00-16:30 น.     
 • ทบทวนแนวคิดพื้นฐานการจัดการความรู้
 • ขั้นตอนการจัดการความรู้ในองค์กร
 • การจัดทำแผน Roadmap for KM to LO
 • KMA กับการตรวจสอบประสิทธิผลการนำ KM เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • แนวคิดพื้นฐานองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • KM-LO กับการตรวจสอบองค์กรแห่งการเรียนรู้
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้าน KM หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร Practical Knowledge Management มาก่อน