วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แนวคิดในการมองอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยองค์กรชั้นนำระดับโลกได้หันมาใช้วิธีการในการเรียนรู้อนาคต เพื่อให้เข้าใจและสร้างภาพจำลองในการแข่งขัน ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งการมองอนาคตไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรได้เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต แต่ยังสามารถช่วยสร้างอนาคตได้อีกด้วย และที่สำคัญจะช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการได้รับประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

นอกจากนี้ การวาดเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenario Planning) เป็นสิ่งที่ท้าทาย ในการเรียนรู้  หาตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการเปลี่ยนอนาคตในหลากหลายมุมมอง เพื่อวางแผนทิศทางในอนาคตขององค์กร  “หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น” เราจะมีวิธีการรับมือและปรับตัวให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้อย่างไร  โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างทางเลือก กำหนดและปรับทิศทางขององค์กรภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจัดการกับอนาคตที่ ยังมองไม่เห็นได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ 

 • สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความท้าทายและโอกาสที่กำลังจะมาขององค์กร
 • สร้างความเข้าใจแนวคิดของการมองอนาคต และความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
 • เพื่อให้สามารถกำหนดทางเลือก จากโอกาส อุปสรรค ที่ได้จากการทำภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenario Planning)

ไปสู่การกำหนดทิศทางองค์กรที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ

 • เป็นแนวทางช่วยให้การตัดสินใจเลือกและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

เหมาะสำหรับ 

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ
 • ฝ่ายนโยบายและแผน/ยุทธศาสตร์

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • กิจกรรมกลุ่ม

วิทยากร :

คุณกุลชุดา ดิษยบุตร

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการระบบมาตราฐาน การบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรชั้นนำ

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM , TPM และ TQA  ประสบการณ์การทำงาน อาทิ

อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต  บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 3-4 เมษายน 2562

รุ่น 2 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562

วันที่หนึ่ง
08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน
09:00-16:00 น.     
 • Strategic Scanning & Big Data สำคัญอย่างไร
 • วัตถุประสงค์ของการ Scanning
 • ขั้นตอนการในการ Scanning (Event/Pattern/Driving Forces)
 • กิจกรรมกลุ่ม I
 • แนวทางการคาดการณ์อนาคต (Foresight in Practice)
 • กิจกรรมกลุ่ม II
 • การสร้างภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenarios Planning)
 • กิจกรรมกลุ่ม III
วันที่สอง
9:00-16:00 น.     
 • การค้นหาโอกาสทางกลยุทธ์

– การแปลความหมายจากภาพจำลองเหตุการณ์อนาคต

– การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย และความเสี่ยง

– การวิเคราะห์โอกาส และ อุปสรรค

 • กิจกรรมกลุ่ม iv
 • กำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์
 • กำหนดทิศทางเชิงกลยุททธ์