วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

โดยธรรมชาติในการทำงานของแต่ละองค์กร ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ  ที่มีบทบาท หน้าที่ เป้าหมาย และผลประโยชน์ หลากหลาย ทั้งที่เหมือนและต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ทั้งระดับบุคคล ภายในทีม ระหว่างทีม และมีความรุนแรงในระดับต่างๆ  เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารจำเป็นต้องสามารถบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะต้องเข้าใจ มีทักษะ และทราบเทคนิคในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับรูปแบบของความขัดแย้งประเภทต่างๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และระดับของความขัดแย้งในองค์กร
 • เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและศิลปะของการบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผล

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม
 • การระดมสมอง ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
 • วิทยากร : คุณบุญสืบ ปัญญา

อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ปัจจุบันที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีม จำกัด

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ และผู้บริหาร
 • ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2562

รุ่น 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2562

รุ่น 4 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.30 น.
ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
 • ระดับของความขัดแย้ง
 • สาเหตุของความขัดแย้ง
 • ปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง
 • ผลของความขัดแย้ง
กระบวนการจัดการกับความขัดแย้ง
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง
 • เครื่องมือในการระบุและวิเคราะห์ความขัดแย้ง
 • ขั้นตอนการจัดการกับความขัดแย้ง
 • กรณีศึกษา
เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง
 • 5 สไตล์ ในการจัดการกับความขัดแย้ง
 • สไตล์การจัดการความขัดแย้ง กับ WIN-WIN Solution
เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง (ต่อ)
 • วิเคราะห์สไตล์ของคุณด้วย Self Assessment
 • ปัจจัยพิจารณาทางเลือกสไตล์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของความขัดแย้ง
 • เทคนิคการหาข้อสรุปแบบ Consensus
 • กรณีศึกษา
ทักษะสำคัญในการจัดการความขัดแย้ง
 • ทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์
 • ทักษะการไกล่เกลี่ย
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง
สรุป และถาม ตอบ